Diindahรกnรญ

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, March 2, 2018

๐Ÿ“แ€›ြာแ€žူแ€แ€…္​​ေแ€šာแ€€္​​ေแ€›းแ€ဲ့แ€…ာ๐Ÿ“
*แ€›แ€š္แ€်แ€„္แ€›แ€„္ แ€–แ€္แพแ€€แ€Š့္ေแ€”ာ္๐Ÿ˜ƒ|

๐Ÿ“แ€›ြာแ€žူแ€แ€…္​​ေแ€šာแ€€္​​ေแ€›းแ€ဲ့แ€…ာ๐Ÿ“


“ แ€€ိုแ€žာေแ€กး ”
“ ေแ€Ÿ …!! แ€˜ာแ€œဲ แ€™ိแ€”္းแ€™ ? ”
“ แ€›ြာแ€€ แ€›ွแ€„့္แ€Šီแ€™แ€†ီแ€€ แ€…ာแ€œာแ€แ€š္ ”

“ แ€Ÿာ .. ျแ€•ႆแ€”ာแ€•ဲ။ แ€„ါ့แ€™်แ€€္แ€™ွแ€”္แ€€ြဲေแ€”แ€ာ แ€™ွแ€”္แ€กแ€žแ€…္แ€™แ€œဲแ€›ေแ€žးแ€˜ူး။ แ€’ီแ€œိုแ€œုแ€•္แ€€ြာ .. แ€™แ€„္းแ€„ါ့แ€€ို แ€–แ€္ျแ€• ”

“ แ€™ျแ€–แ€…္แ€”ိုแ€„္แ€•ါแ€˜ူးေแ€ာ္။ แ€›ွแ€„့္แ€Šီแ€™แ€€ แ€…ာေแ€›းแ€›แ€„္ ေแ€ာแ€„္แ€แ€…္แ€œုံးေျแ€™ာแ€€္แ€แ€…္แ€œုံး။ แ€€ြ်แ€”္แ€™แ€€แ€œแ€Š္း แ€žူแ€„แ€š္แ€แ€”္းแ€…ာေแ€ာแ€„္ แ€”ွာแ€”ွแ€•္แ€žแ€„္แ€‘ားแ€›แ€ာ ”

“ แ€„ါแ€€ ျแ€™ိဳแ‚•แ€‘ဲแ€žြားแ€™ွ แ€™်แ€€္แ€™ွแ€”္แ€แ€š္แ€›แ€™ွာ။ แ€›แ€•ါแ€แ€š္แ€€ြာ။ แ€กแ€†แ€„္ေျแ€•ေแ€กာแ€„္ แ€”ားေแ€‘ာแ€„္แ€›แ€™ွာေแ€•ါ့ ”

“ แ€›ွแ€„္ แ€–แ€္ျแ€•แ€†ိုแ€œိုแ‚” แ€–แ€္ျแ€•แ€™ွာေแ€”ာ္။ ျแ€•ီးေแ€ာ့แ€™ွ แ€กแ€›แ€„္แ€แ€…္แ€ါแ€ုแ€”္းแ€€แ€œို แ€€ြ်แ€”္แ€™แ€€ို แ€™แ€€แ€”္แ€”ဲแ‚” ”

“ ေแ€กးแ€•ါแ€€ြာ။ แ€–แ€္แ€™ွာแ€žာแ€–แ€္แ€…แ€™္းแ€•ါ ”

“ ျแ€•ီးေแ€›ာ။ แ€กแ€Ÿแ€™္းးး .. แ€–แ€္ျแ€•ီ။

แ€žိုแ‚” .. แ€ိုแพแ€€ီး ေแ€”ေแ€€ာแ€„္းแ€œား

“ แ€€ိုแพแ€€ီး ေแ€”ေแ€€ာแ€„္းแ€œား။ แ€Ÿုแ€္แ€•ီ แ€†แ€€္แ€–แ€္ ”

“ แ€—ုแ€”္းแพแ€€ီးแ€œဲ แ€ိုแพแ€€ီးแ€€ိုေแ€™ွ်ာ္ေแ€”แ€แ€š္ ”

“ แ€˜ုแ€”္းแพแ€€ီးแ€œဲ แ€€ိုแพแ€€ီးแ€€ိုေแ€™ွ်ာ္ေแ€”แ€แ€š္ ”

“ แ€กแ€•်ဳိแพแ€€ီးแ€œာแ€ုแ€”္းแ€€ แ€žူแ‚•ျแ€แ€„္ေแ€‘ာแ€„္แ€‘ဲแ€€ို แ€žแ€ြါးแ€žီးေแ€ြ แ€‘แ€Š္แ‚•ေแ€•းแ€œိုแ€€္แ€แ€š္။ แ€–ာေแ€€ာแ€„္းแ€™แ€›ွိแ€œိုแ‚” ”

” แ€Ÿแ€™္ .. ျแ€™แ€္แ€…ြာแ€˜ုแ€›ားးး !!         !ေแพแ€žာ္ แ€žိျแ€•ီ …
แ€กแ€•်ဳိแพแ€€ီးแ€œာแ€ုแ€”္းแ€€ แ€žူแ‚•ျแ€แ€„္းေแ€ာแ€„္းแ€‘ဲแ€€ို แ€žแ€ြါးแ€žီးေแ€ြ แ€‘แ€Š္แ‚•ေแ€•းแ€œိုแ€€္แ€แ€š္။ แ€œแ€€္ေแ€†ာแ€„္แ€‘แ€Š္แ‚•ေแ€•းแ€œိုแ€€္แ€ာแ€€ို ေျแ€•ာแ€ာေแ€•ါ့။ แ€‘แ€Š္แ‚•ေแ€•းแ€…แ€›ာ แ€–ာေแ€ာแ€„္းေแ€€ာแ€„္းေแ€€ာแ€„္း แ€™แ€›ွိแ€œိုแ‚•ေแ€”แ€™ွာ ”

“ แ€กိแ€™္แ€žာေแ€ြ ေแ€€ြ်းแ€œိုแ€€္ေแ€”ာ္ ”

“ แ€กိแ€™္แ€žားေแ€ြ ေแ€€ြ်းแ€œိုแ€€္ေแ€”ာ္ ”

“ ေแ€›ွแ‚•แ€กแ€•แ€္แ€€ို แ€€်แ€š္แ€™แ€œာแ€–ိုแ‚” แ€œုแ€•္แพแ€€แ€Š္แ‚•ေแ€žးแ€แ€š္။ แ€”ာแ€œိုแ‚” แ€™แ€›แ€˜ူး ”

” แ€กဲ … แ€กဲแ€’ါ แ€˜ာแ€•ါแ€œိแ€™့္။ ေแพแ€žာ္ แ€žိျแ€•ီ။
ေแ€›ွแ‚•แ€กแ€•ါแ€္ แ€€ြ်แ€”္แ€™แ€œာแ€–ိုแ‚”แ€œုแ€•္แพแ€€แ€Š္แ‚•ေแ€žးแ€แ€š္။ แ€”ားแ€œိုแ‚”แ€™แ€›แ€˜ူး။
แ€’ါေျแ€•ာแ€ာแ€€ိုးးးး แ€†แ€€္แ€–แ€္ ”

“ แ€ိုแพแ€€ီး แ€แ€€္แ€ြแ€„္းแ€‘ဲแ€œူးแ€်แ€„္แ€›แ€„္ แ€œာแ€ဲแ‚”ေแ€œ ”

” แ€Ÿာ … แ€˜แ€š္แ‚”แ€”ွแ€š္ แ€„ါ့แ€€ိုแ€แ€€္แ€ြแ€„္းแ€‘ဲ แ€œူးแ€ိုแ€„္းေแ€”แ€ာแ€ုแ€”္း။
ေแพแ€žာ္ … แ€€ိုแพแ€€ီး แ€ါแ€ြแ€„္းแ€‘ဲแ€œႉแ€်แ€„္แ€›แ€„္ แ€œာแ€ဲแ‚”ေแ€œ။ แ€กแ€„္းးး ေแ€ာ္แ€•ါေแ€žးแ€›ဲแ‚• ”

“ ေแ€ြးแ€™แ€žားေแ€œး ”

” แ€Ÿာ .. แ€†ဲแ€แ€š္แพแ€€แ€Š္แ‚•แ€…แ€™္း ”

” แ€žူแ€€ แ€กဲแ€œိုแ€•ဲေแ€›းแ€‘ားแ€ာေแ€œ ”

” แ€”แ€„္แ€€ แ€แ€…္แ€†แ€€္แ€แ€Š္း แ€–แ€္แ€™ွေแ€•ါ့ ”

“ ေแ€ြးแ€™แ€žားေแ€œးေแ€€ာแ€„္ေแ€•ါแ€€္แ€แ€š္ေแ€ာ့ ”

” แ€žူแ‚•แ€กိแ€™္แ€€ေแ€ြးแ€™ แ€žားေแ€œးေแ€€ာแ€„္ေแ€•ါแ€€္แ€ာ။ แ€กဲแ€œို ျแ€–แ€…္ေแ€”แ€›แ€™ွာ แ€†แ€€္แ€–แ€္ ”

“ แ€™แ€”ွแ€…္แ€€แ€œိုแ€•ဲ แ€€်แ€š္แ€™ แ€†แ€€္แ€•แ€€္ ”

” ေแ€กာแ€„္แ€™ေแ€œးးးး … แ€แ€…္แ€†แ€€္แ€แ€Š္း แ€–แ€္แ€•ါแ€Ÿ ”

“ แ€်แ€„္แ€แ€š္ แ€žแพแ€€ၤแ€”္แ€€ို แ€›ြာแ€™ွာ ”

” ေแพแ€žာ္ … แ€™แ€”ွแ€…္แ€€แ€œိုแ€•ဲ แ€žแพแ€€ၤแ€”္แ€€ို แ€›ြာแ€™ွာေแ€›แ€†แ€€္แ€•แ€€္แ€်แ€„္แ€แ€š္။
ေแ€›းแ€ဲแ‚”แ€žူแ€€แ€œแ€Š္း ေแ€…ာแ€€္แ€်ဳိးแ€™ေျแ€•။ แ€–แ€္แ€ဲแ‚”แ€žူแ€€แ€œแ€Š္း แ€—แ€›แ€™္းแ€—แ€ာ။ แ€„ါ့แ€”ွแ€š္ေแ€”ာ္ ”

“ ေแ€…ာแ€€္แ€ုแ€”္းแ€€ แ€™ေแ€กแ€œိုး แ€Šแ€Š แ€กျแ€•แ€„္แ€‘ြแ€€္แ€กိแ€•္แ€แ€š္ ”

” ေแ€ာแ€€္ … แ€„ါေแ€”ာ္ แ€›ူးแ€်แ€„္แ€œာแ€•ီ။ แ€Ÿူးးး แ€…แ€ฅ္းแ€…ားแ€…แ€™္း แ€…แ€ฅ္းแ€…ားแ€…แ€™္း။
 ေแพแ€žာ္ … ေแ€†ာแ€„္းแ€ုแ€”္းแ€€ แ€™ေแ€กးแ€œိုแ‚” แ€Šแ€Š แ€กျแ€•แ€„္แ€‘ြแ€€္แ€กိแ€•္แ€แ€š္။ ေแ€ာ္แ€•ါေแ€žးแ€›ဲแ‚• ”

“ ေแ€™แ€œိုး ”

” แ€Ÿแ€™္ ”

“ ျแ€™ိဳแ‚•แ€‘ဲေแ€›ာแ€€္แ€›แ€„္ แ€œိုး ”

” แ€Ÿာ ”

“ แ€›ွแ€„္းแ€แ€š္แ€ဲแ‚” ”

” ေแ€™แ‚”แ€œိုแ‚” ျแ€™ိဳแ‚•แ€‘ဲေแ€›ာแ€€္แ€›แ€„္ แ€œိုးแ€›ွแ€„္းแ€แ€š္แ€ဲแ‚”။
ေแ€ာแ€€္ !!! ေแ€ာ္แ€•ါေแ€ာ့ แ€™แ€žာแ€™แ€›แ€š္။ แ€”แ€„့္แ€†แ€€္แ€–แ€္แ€ိုแ€„္းแ€›แ€„္ แ€„ါแ€•ါ แ€–ာแ€แ€”္းေแ€›ာแ€€္ေแ€ာ့แ€™แ€š္ ”

แ€€ိုแ€žာေแ€กးแ€žแ€Š္ แ€žူแ‚•แ€™ိแ€”္းแ€™แ€กား แ€•ိแ€္แ€€แ€”္แ€œိုแ€€္ေแ€œေแ€ာ့แ€žแ€Š္။

credit: original writer

Ko Thiha

แ€™ွแ€္แ€်แ€€္။                 ။ [*ျแ€™แ€”္แ€™ာแ€…ာ แ€กေแ€›းแ€กแ€–แ€္แ€€ို แ€กแ€˜แ€š္แ€™ွ်ေแ€œာแ€€္ แ€žแ€ိแ€‘ား แ€žแ€„္แพแ€€ားแ€›แ€™แ€š္ แ€€ို แ€€ိုแ€š္แ€ိုแ€„္แ€–แ€္แ‚ႈแ€žိႏိုแ€„္ေแ€กာแ€„္ แ€ျแ€ား page แ€™ွ ေแ€€ာ္แ€•ီ แ€šူแ€œာแฟแ€•ီး แ€แ€„္ျแ€•ေแ€•းျแ€แ€„္းျแ€–แ€…္แ€•ါแ€แ€š္။ แ€…ာแ€œံုးแ€™ွာေแ€ြ แ‚ိုแ€„္းေแ€”แ€ဲ့แ€กแ€ြแ€€္ ေแ€ာแ€„္းแ€•แ€”္แ€•ါแ€แ€š္။ ]
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

Unicode

” แ€€ိုแ€žာแ€กေး ”
” แ€Ÿေ …!! แ€˜ာแ€œဲ แ€™ိแ€”်းแ€™ ? ”
” แ€›ွာแ€€ แ€›ှแ€„့်แ€Šီแ€™แ€†ီแ€€ แ€…ာแ€œာแ€แ€š် ”

” แ€Ÿာ .. แ€•ြแ€ฟแ€”ာแ€•ဲ။ แ€„ါ့แ€™ျแ€€်แ€™ှแ€”်แ€€ွဲแ€”ေแ€ာ แ€™ှแ€”်แ€กแ€žแ€…်แ€™แ€œဲแ€›แ€žေးแ€˜ူး။ แ€’ီแ€œိုแ€œုแ€•်แ€€ွာ .. แ€™แ€„်းแ€„ါ့แ€€ို แ€–แ€်แ€•ြ ”

” แ€™แ€–ြแ€…်แ€”ိုแ€„်แ€•ါแ€˜ူးแ€ော်။ แ€›ှแ€„့်แ€Šီแ€™แ€€ แ€…ာแ€›ေးแ€›แ€„် แ€ောแ€„်แ€แ€…်แ€œုံးแ€™ြောแ€€်แ€แ€…်แ€œုံး။ แ€€ျွแ€”်แ€™แ€€แ€œแ€Š်း แ€žူแ€„แ€š်แ€แ€”်းแ€…ာแ€ောแ€„် แ€”ှာแ€”ှแ€•်แ€žแ€„်แ€‘ားแ€›แ€ာ ”

” แ€„ါแ€€ แ€™ြို့แ€‘ဲแ€žွားแ€™ှ แ€™ျแ€€်แ€™ှแ€”်แ€แ€š်แ€›แ€™ှာ။ แ€›แ€•ါแ€แ€š်แ€€ွာ။ แ€กแ€†แ€„်แ€•ြေแ€กောแ€„် แ€”ားแ€‘ောแ€„်แ€›แ€™ှာแ€•ေါ့ ”

” แ€›ှแ€„် แ€–แ€်แ€•ြแ€†ိုแ€œို့ แ€–แ€်แ€•ြแ€™ှာแ€”ော်။ แ€•ြီးแ€ော့แ€™ှ แ€กแ€›แ€„်แ€แ€…်แ€ါแ€ုแ€”်းแ€€แ€œို แ€€ျွแ€”်แ€™แ€€ို แ€™แ€€แ€”်แ€”ဲ့ ”

” แ€กေးแ€•ါแ€€ွာ။ แ€–แ€်แ€™ှာแ€žာแ€–แ€်แ€…แ€™်းแ€•ါ ”

” แ€•ြီးแ€›ော။ แ€กแ€Ÿแ€™်းးး .. แ€–แ€်แ€•ြီ။
แ€žို့ .. แ€ိုแ€€ြီး แ€”ေแ€€ောแ€„်းแ€œား ”

” แ€€ိုแ€€ြီး แ€”ေแ€€ောแ€„်းแ€œား။ แ€Ÿုแ€်แ€•ီ แ€†แ€€်แ€–แ€် ”

” แ€—ုแ€”်းแ€€ြီးแ€œဲ แ€ိုแ€€ြီးแ€€ိုแ€™ျှော်แ€”ေแ€แ€š် ”

” แ€˜ုแ€”်းแ€€ြီးแ€œဲ แ€€ိုแ€€ြီးแ€€ိုแ€™ျှော်แ€”ေแ€แ€š် ”

” แ€กแ€•ျိုแ€€ြီးแ€œာแ€ုแ€”်းแ€€ แ€žူ့แ€ြแ€„်แ€‘ောแ€„်แ€‘ဲแ€€ို แ€žแ€ွါးแ€žီးแ€ွေ แ€‘แ€Š့်แ€•ေးแ€œိုแ€€်แ€แ€š်။ แ€–ာแ€€ောแ€„်းแ€™แ€›ှိแ€œို့ ”

” แ€Ÿแ€™် .. แ€™ြแ€်แ€…ွာแ€˜ုแ€›ားးး !!!
แ€žြော် แ€žိแ€•ြီ … แ€กแ€•ျိုแ€€ြီးแ€œာแ€ုแ€”်းแ€€ แ€žူ့แ€ြแ€„်းแ€ောแ€„်းแ€‘ဲแ€€ို แ€žแ€ွါးแ€žီးแ€ွေ แ€‘แ€Š့်แ€•ေးแ€œိုแ€€်แ€แ€š်။ แ€œแ€€်แ€†ောแ€„်แ€‘แ€Š့်แ€•ေးแ€œိုแ€€်แ€ာแ€€ို แ€•ြောแ€ာแ€•ေါ့။ แ€‘แ€Š့်แ€•ေးแ€…แ€›ာ แ€–ာแ€ောแ€„်းแ€€ောแ€„်းแ€€ောแ€„်း แ€™แ€›ှိแ€œို့แ€”ေแ€™ှာ ”

” แ€กိแ€™်แ€žာแ€ွေ แ€€ျွေးแ€œိုแ€€်แ€”ော် ”

” แ€กိแ€™်แ€žားแ€ွေ แ€€ျွေးแ€œိုแ€€်แ€”ော် ”

” แ€›ှေ့แ€กแ€•แ€်แ€€ို แ€€ျแ€š်แ€™แ€œာแ€–ို့ แ€œုแ€•်แ€€ြแ€Š့်แ€žေးแ€แ€š်။ แ€”ာแ€œို့ แ€™แ€›แ€˜ူး ”

” แ€กဲ … แ€กဲแ€’ါ แ€˜ာแ€•ါแ€œိแ€™့်။ แ€žြော် แ€žိแ€•ြီ။
แ€›ှေ့แ€กแ€•ါแ€် แ€€ျွแ€”်แ€™แ€œာแ€–ို့แ€œုแ€•်แ€€ြแ€Š့်แ€žေးแ€แ€š်။ แ€”ားแ€œို့แ€™แ€›แ€˜ူး။
แ€’ါแ€•ြောแ€ာแ€€ိုးးးး แ€†แ€€်แ€–แ€် ”

” แ€ိုแ€€ြီး แ€แ€€်แ€ွแ€„်းแ€‘ဲแ€œူးแ€ျแ€„်แ€›แ€„် แ€œာแ€ဲ့แ€œေ ”

” แ€Ÿာ … แ€˜แ€š့်แ€”ှแ€š် แ€„ါ့แ€€ိုแ€แ€€်แ€ွแ€„်းแ€‘ဲ แ€œူးแ€ိုแ€„်းแ€”ေแ€ာแ€ုแ€”်း။
แ€žြော် … แ€€ိုแ€€ြီး แ€ါแ€ွแ€„်းแ€‘ဲแ€œှူแ€ျแ€„်แ€›แ€„် แ€œာแ€ဲ့แ€œေ။ แ€กแ€„်းးး แ€ော်แ€•ါแ€žေးแ€›ဲ့ ”

” แ€ွေးแ€™แ€žားแ€œေး ”

” แ€Ÿာ .. แ€†ဲแ€แ€š်แ€€ြแ€Š့်แ€…แ€™်း ”

” แ€žူแ€€ แ€กဲแ€œိုแ€•ဲแ€›ေးแ€‘ားแ€ာแ€œေ ”

” แ€”แ€„်แ€€ แ€แ€…်แ€†แ€€်แ€แ€Š်း แ€–แ€်แ€™ှแ€•ေါ့ ”

” แ€ွေးแ€™แ€žားแ€œေးแ€€ောแ€„်แ€•ေါแ€€်แ€แ€š်แ€ော့ ”

” แ€žူ့แ€กိแ€™်แ€€แ€ွေးแ€™ แ€žားแ€œေးแ€€ောแ€„်แ€•ေါแ€€်แ€ာ။ แ€กဲแ€œို แ€–ြแ€…်แ€”ေแ€›แ€™ှာ แ€†แ€€်แ€–แ€် ”

” แ€™แ€”ှแ€…်แ€€แ€œိုแ€•ဲ แ€€ျแ€š်แ€™ แ€†แ€€်แ€•แ€€် ”

” แ€กောแ€„်แ€™แ€œေးးးး … แ€แ€…်แ€†แ€€်แ€แ€Š်း แ€–แ€်แ€•ါแ€Ÿ ”

” แ€ျแ€„်แ€แ€š် แ€žแ€„်္แ€€ြแ€”်แ€€ို แ€›ွာแ€™ှာ ”

” แ€žြော် … แ€™แ€”ှแ€…်แ€€แ€œိုแ€•ဲ แ€žแ€„်္แ€€ြแ€”်แ€€ို แ€›ွာแ€™ှာแ€›ေแ€†แ€€်แ€•แ€€်แ€ျแ€„်แ€แ€š်။
แ€›ေးแ€ဲ့แ€žူแ€€แ€œแ€Š်း แ€…ောแ€€်แ€ျိုးแ€™แ€•ြေ။ แ€–แ€်แ€ဲ့แ€žူแ€€แ€œแ€Š်း แ€—แ€›แ€™်းแ€—แ€ာ။ แ€„ါ့แ€”ှแ€š်แ€”ော် ”

” แ€…ောแ€€်แ€ုแ€”်းแ€€ แ€™แ€กေแ€œိုး แ€Šแ€Š แ€กแ€•ြแ€„်แ€‘ွแ€€်แ€กိแ€•်แ€แ€š် ”

” แ€ောแ€€် … แ€„ါแ€”ော် แ€›ူးแ€ျแ€„်แ€œာแ€•ီ။ แ€Ÿူးးး แ€…แ€‰်းแ€…ားแ€…แ€™်း แ€…แ€‰်းแ€…ားแ€…แ€™်း။ แ€žြော် … แ€†ောแ€„်းแ€ုแ€”်းแ€€ แ€™แ€กေးแ€œို့ แ€Šแ€Š แ€กแ€•ြแ€„်แ€‘ွแ€€်แ€กိแ€•်แ€แ€š်။ แ€ော်แ€•ါแ€žေးแ€›ဲ့ ”

” แ€™ေแ€œိုး ”

” แ€Ÿแ€™် ”

” แ€™ြို့แ€‘ဲแ€›ောแ€€်แ€›แ€„် แ€œိုး ”

” แ€Ÿာ ”

” แ€›ှแ€„်းแ€แ€š်แ€ဲ့ ”

” แ€™ေ့แ€œို့ แ€™ြို့แ€‘ဲแ€›ောแ€€်แ€›แ€„် แ€œိုးแ€›ှแ€„်းแ€แ€š်แ€ဲ့။
แ€ောแ€€် !!! แ€ော်แ€•ါแ€ော့ แ€™แ€žာแ€™แ€›แ€š်။ แ€”แ€„့်แ€†แ€€်แ€–แ€်แ€ိုแ€„်းแ€›แ€„် แ€„ါแ€•ါ แ€–ာแ€แ€”်းแ€›ောแ€€်แ€ော့แ€™แ€š် ”

แ€€ိုแ€žာแ€กေးแ€žแ€Š် แ€žူ့แ€™ိแ€”်းแ€™แ€กား แ€•ိแ€်แ€€แ€”်แ€œိုแ€€်แ€œေแ€ော့แ€žแ€Š်။

credit: original writer

Ko Thiha

No comments:

Post a Comment