Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Wednesday, December 28, 2016

Islamot Mazé Biyátá Zindegir LafIslamot Mazé Biyátá Zindegir Laf

[အစၥလာမ့္အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထြဋ္ၿမတ္မူ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား]

☞ Bála maiya uggúa deki 70 gua oulia tún aró beetór.
[ ေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ဝလီေပါင္း( 70 )ထက္သာၿမတ္၏။]

☞ Hóraf maiya uggúa deki 1000 hóraf morot ottún aró bura.
[မေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ မေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသားေပါင္း( 1000 )ထက္ သာပိုဆိုး၏။]

☞ Hámila maiya uggúar nomaz 2 rohat deki hámil sára maiya fuar 70 rohat tún aró bicí. 
[ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏`နမာဇ္ ( 2 )ရကအသ္´သည္ ကိုယ္ဝန္မရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး၏ `နမာဇ္( 80 )ရကအသ္သာ ပိုထြဋ္ၿမတ္၏။]

☞ Dud hába dé Maá ré dud fotti fúçar bodolat ekkán ekkán suwab dibo.
 [ ႏို ့တိုက္ေကြ်းသည့္ မိခင္အား ႏို ့ရည္တစက္ၿခင္းအေပၚတြင္( သက္ရွိကိုရွင္ေစသည့္ )ေကာင္းမူတစ္ခုက်စီ ခ်ီးၿမွင့္ျခင္းခံရ ေပမည္။]

☞ Fercani loí górot accé dé hócom oré busdi cánti rake dé bibi ré 1-2 wár jihad ór suwab dibo.
[စိတ္ေသာကႏွင့္ ၿပန္ေရာက္လာသူ ခင္ပြန္းသည္အား ႏွစ္သိမ့္ႀသဘာစကားၿဖင့္ အားေပးသူ ဇနီးမယားကို ေဂ်ဟာဒ္( 1 )ႀကိမ္ ( 2 )ႀကိမ္၏ ကုသိုလ္အက်ိဳးစဝါးဗ္ကို ခ်ီးၿမင့္ျခင္း ခံရ၏။]

☞ Dud habat rait bór gum zai no faredé Maá ré 20 wá gulam azad goijjé dé edun suwab dibo.
[ ႏို ့တိုက္ရ၍ တစ္ညလံုးမအိပ္စက္ႏိုင္သည့္ မိခင္အား ကြ်န္( 20 )သူေကာင္းျပဳေသာ အက်ိဳးစဝါးဗ္ ခ်ီးၿမင့္ေတာ္မူ၏။]

☞ Hócom e bibi ré, bibi yé hócom oré adoror nozore sailé Allah ye ítara duiní zon óre rahamótor nozore saibuó.
 [ခင္ပြန္က ဇနီးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဇနီးက ခင္ပြန္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္ခင္ႀကင္နာေသာ အရူႏွင့္ႀကည့္ခဲ့ပါလွ်င္ အရွင္ၿမတ္ ကိုယ္တိုင္ ထိုဇနီးေမာင္ႏွံအား`ရဟ္မသ္´ဂရုဏာေတာ္သက္
ေသာအရွူႏွင့္ ရူႀကည့္ေတာ္မူမည္ၿဖစ္၏။]

☞ Bibi ye hócom oré Allahr rastat diferái nize górot usulor uoré táile hócom ór 500 bosór age Jonnot ot zaibo.

70000 fírista lói hur okkól ór sóddar boni Jonnot ót gusol gorái hail fucak finái buo ar hail fattór ór tas finái gúrat súwar oí hócomór soñi gorí buo.
[ဇနီးက ခင္ပြန္းကို အလႅာဟ္လမ္းေတာ္၌ ေစလႊတ္ျပီး မိမိအိမ္တြင္ စည္းကမ္းတက် က်င့္ႀကံေနထိုင္လ်င္ ထိုဇနီးသည္အား ခင္ပြန္းထက္ႏွစ္ေပါင္း ( 500 )ေစာ၍ ဂ်ႏၷသ္သို ့ဝင္ေစမည္ၿဖစ္၏။] 

ဖရိရွ္သာေပါင္း( 70000 )ႏွင့္ ဂ်ႏၷသ္ရွိ ဟူးရ္ကညာပ်ိဳမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္ေစမည့္အျပင္ ထိုသူမအား 
ဂ်ႏၷသ္၌ ေရခ်ိဳးသန္ ့စင္ေစျပီး ၿမစိမ္းေရာင္ဝတ္စံုႏွင့္ ၿမမကိုဋ္သရဖူ အားေဆာင္းေစျပီး ၿမင္းေပၚတြင္ စီးနင္းေစ လ်က္ ခင္ပြန္းအား ေစာင့္ႀကိဳေစမည္ ၿဖစ္၏။]

☞ Ze maá ye biraimma fuallá gúmzái nofarí biyaram gom gorí bólla kucíc gorí buo, íbaré Allah ye guná maf gorí di 12 bosór ór kobul oíyá ebadot ór suwab dibo. 
[အႀကင္မိခင္သည္ ကေလးနာမက်န္းၿဖစ္၍ မအိပ္ရသည့္အျပင္ ကေလးသက္သာရန္ ႀကိဳးစားေနပါက 
အရွင္ၿမတ္သည္ ထိုမိခင္၏ အျပစ္ဂိုနာဟ္မ်ားကို ခြင့္လြတ္ေတာ္မူျပီး( 12 )ႏွစ္တာ ကဘူလ္ျပဳ လက္ခံျပီးေသာ ေအဗာဒသ္၏ အက်ိဳးစဝါးဗ္ကို ခ်ီးၿမင့္ေတာ္မူေလသည္။]

☞ Ze maiya fuwa ye ‘Bismillah’ forí dud dui buó, janwar íbayé duwa gorí bo.
[အႀကင္အမ်ိဳးသမီးသည္( ဗိစၥမစ္လႅာ )ရြတ္ဆို၍ ႏြားႏို ့ညွစ္လွ်င္ ထိုသားေကာင္က အမ်ိဳးသမီးအား ဒိုအာၿပဳေပးေပမည္။]

☞ ‘Bismillah’ forí atha gúron, soil dúwa gorílé rizík ót borkot dibo.
 [( ဗိစၥမစ္လႅာ )ရြတ္ဆို၍ ဂ်ဳံနယ္ျခင္း၊ ဆန္ေဆးျခင္းမ်ားကိုျပဳလွ်င္ ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ ရိကၡာတြင္`ဗရ္ကသ္´မဂၤလာခ်ေပးေတာ္မူ၏။]

☞ Osin mancó ré saito za de maiya fuwaré Allah ye laánót dibo.
Osin maiya fuwa ré soun zeen háram osin morot fuwain óre soun ó háram.
[သူစိမ္းအမ်ိဳးသားကို ႀကည့္ရန္သြားေသာ အမ်ိဳးသမီး၏အေပၚတြင္ အရွင္ၿမတ္က လအ္နသ္ၿပဳေတာ္မူ၏။

ထို ့အတူ သူစိမ္းအမ်ိဳးသမီးကိုႀကည့္ျခင္း အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္( ဟရာမ္ )ၿဖစ္သကဲ့သို ့ သူစိမ္းအမ်ိဳးသားကို ႀကည့္ျခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္( ဟရာမ္ )ပင္ ၿဖစ္ေလသည္။]

☞ Zikír gorí gorí gór kusa dé maiya ré kaábá córif kusaiyé dé edun suwab dibo.
[ဇိကိရ္ျပဳလ်က္ တံၿမတ္စည္းလွည္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးအား ကအ္ဗာ ေက်ာင္းေတာ္ဝန္းက်င္၌ တံၿမတ္စည္း လွည္းသည့္ အက်ိဳးစဝါးဗ္ကို ခ်ီးၿမင့္ေတာ္မူမည္။]

☞ Nomas Ruza forí nizor gaaré pak rakí córom gaáre hefazot gorí hócom ór kusail coó dé maiya fuwainóre Jonnot or añcto wán dorzattú ze honó ekkán baí góli fari bo.
[နမာဇ္/ရိုဇာၿမဲျပီး ကိုယ္ကာယသန္ ့စင္မူကို ဂရုၿပဳ၍ မိမိတို ့၏ ကာအိေၿႏၵကို ေစာင့္ထိန္း ျပီးလွ်င္ ခင္ပြန္းသည္ ၏ အႏြံတာခံသူ အမ်ိဳးသမီးတို ့အတြက္ ဂ်ႏၷသ္သုခဘံု၏ တံခါး( 8 )ေပါက္မွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ တံခါးမွ ဂ်ႏၷသ္ သုခဘံုသို ့ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳ မည္ျဖစ္၏။]

☞ Girós ottún dáiza goidé gulam ar hócom ór hókum no mane de bibir nomas matár uottún óddó no uríbo.
[သခင့္ထံမွ ထြက္ေျပးသည္ ကြ်န္၏ နမာဇ္၊ ခင္ပြန္းလင္၏ အမိန္ ့ဖီဆန္သည့္ ဇနီးသည္တို ့၏ နမာဇ္မ်ား သည္ ဦးေခါင္းထက္မွပင္ အေပၚသို ့မတက္ႏိူင္ေပ။]

☞ Hamila r rait deki ebadot, din deki ruza hísafe banai diyé.
[ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္၏ ညသည္ ေအဗာဒသ္၊ ေန ့သည္ ရိုဇာ အၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားေလသည္။]

☞ Fuwar muk deke de Maallá 70 bosórór Nomas ar Ruzar súwab amal namat lekí dibo.
Biíli maiyar dukkór ek ek rog ór bodolat ek biínnar ebadot ór súwab dibo.
[ကေလးမ်က္ႏွာၿမင္သည့္မိခင္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း( 70 )နမာဇ္ ရိုဇာ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေရးမွတ္ေပမည္။ 

[ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ အနာတရျဖစ္လွ်င္ ဒုကၡခံရေသာ အေႀကာမွ်င္တစ္ခု( တစ္ခု )စီ၏အစား တစ္မနက္ခင္း ႀကိဳးပန္းသည့္ ေအဗာဒသ္၏ အက်ိဳး စဝါးဗ္အား ေပးသနားေတာ္မူမည္ ၿဖစ္၏။]

☞ Biíli maiya 40 dinnor bútoré entehal óilé cóhid ór zaga dibo.
[ကေလးေမြးဖြားျပီးေနာက္ ရက္( 40 )အတြင္း ကြယ္လြန္သည့္ မိခင္အား `ရွဟာဒသ္´၏ အဆင့္အတန္းကို ခ်ီးၿမင့္ေတာ္မူေပမည္။]

☞ Raitta fuwa hanilé gail nodi dud hábaile ek bosór ór Nomas/ Ruzar suwab dibo.
[ည၌ ကေလးငိုေသာအခါတြင္ မက်ိန္ဆဲဘဲႏို ့တိုက္လွ်င္ တစ္ႏွစ္တားလံုး နမာဇ္/ရိုဇာ၏ အက်ိဳးမ်ား ရရွိမည္ ၿဖစ္ေလသည္။]

☞ Dud hába de okto furailé fírista uggúa ai jonnot ór khúc hoborí dibo.
[ ႏို ့တိုက္ကာလၿပည့္ေၿမာက္လွ်င္( အသင္မအတြက္ အရွင္ၿမတ္က ဂ်ႏၷသ္သုခဘံုအား အတည္ျပဳျပီး ေႀကာင္း ) ဖရိရွ္သာ ေကာင္းကင္တမန္ တစ္ပါးက ေရာက္လာျပီး ( မိခင္ျဖစ္သူ၏ ပုခံုးကို ကိုင္၍ ) 
မဂၤလာသတင္းေျပာႀကားေပလိမ့္မည္။]

☞ Sófor ottún wafes aiccé dé hócom óre kérmos gore, hócom no tailé bewafa nogoré dé maiya fuwainnóre 12 bosór Nofolia ebadot goijjé dé edun súwab dibo.
[ခရီးမွျပန္လာေသာ ခင္ပြန္းအား(ေခသ္မသ္) ျပဳစုေကြ်းေမြးသည့္ အမ်ိဳးသမီး ခင္ပြန္းမရွိခိုက္ ေဖာက္ျပန္ျခင္း မ်ားလည္း မရွိခဲ့ပါလွ်င္( 12 )ႏွစ္တာ နဖိြလ္ေအဗာဒသ္၏ အက်ိဳးမ်ား ရရွိေပမည္။]

☞ Hócom e no arái oré gaa sibi diyé dé maiyya fua ré Cúna 7 tula sodka goijjé dé súwab dibo. Arái óre goillé rufa 7 tula sodka goijjé dé edun súwab dibo.
[ခင္ပြန္းလင္က မေစခိုင္းေသာ္ၿငားလည္း ႏွိပ္နယ္ေပးေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ ေရႊ( 7 )တိုလာ ဆြဒကာ ေပးလွဴသည့္ အက်ိဳးစဝါးဗ္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး ခင္ပြန္းလင္ေစခိုင္းသျဖင့္ ႏွိပ္နယ္ေပးေသာ ေငြ( 7 )တိုလာ ေပးလွဴသည့္ အက်ိဳးစဝါးဗ္မ်ား ရရွိေပမည္။]

☞ Hócom oré razi rakat moijjé dé bibillá Jonnot wajib.
 [ခင္ပြန္း၏ သေဘာတူေက်ႏွပ္မူရွိစဥ္၌ ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ ဇနီးမယားအတြက္ ဂ်ႏၷသ္သုခဘံု( ဝါဂ်စ္ဗ္ )ျဖစ္ေလသည္။]

☞ Bibi ré Dini elóm ekkán cíkailé 80 bosórór ebadot ór súwab dibo.
[ဇနီးျဖစ္သူကို သာသနာ့သင္ခန္းစာတစ္ပုဒ္ သင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း( 80 )ေအဗာဒသ္ အက်ိဳးစဝါးဗ္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္၏။]

☞ Osin ottún forda goro. Fatol hor finoya, Cáhawot ura, bimorom ore cahawat loi biraito soya, cúndor dehoya e.e maita fuwain deki jonnot ot goli nofari bo bolke Jonnot or kucbo óddo no faibo.
[သူစိမ္းမ်ားမွ( ပရ္ဒါ )လုပ္ပါ။ ပါးလႊာသည့္ဝတ္စံုဝတ္ဆင္ေသာသူမ၊ တဏွာရာဂႏိုးဆြသူမ သူစိမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားဘက္သို ့ တဏွာရာဂစိတ္ျဖင့္ စြဲလန္းေအာင္လုပ္သူမ၊ ဂုဏ္ပကာသနအလွခ်ယ္ျပသူမ၊ ထိုအမ်ိဳးသမီးတို ့သည္ ဂ်ႏၷသ္ သုခဘံု၌ မဝင္ေရာက္ရ။ ဂ်ႏၷသ္သုခဘံု၏ အနံ ့ကိုပင္ ရွဴရွိဴက္ခြင့္ရမည္ မဟုတ္ေပ။]

☞ Allah ré saitó Jonnoti ókkol ottún zaa foribó. Kintu forda nocin maiya ye saito Allah nize aibuó.
[အရွင္ၿမတ္အား ဖူးေမွ်ာ္ရန္အတြက္ ဂ်ႏၷတီမ်ားသြားႀကရမည္။ သို ့ေသာ္ ကာအိေၿႏၵေစာင့္စည္း၍ ( ပရ္ဒါ ) လံုၿခံဳစြာေနထိုင္သည့္  အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္ႀကေစရန္အတြက္မာမူကား အရွင္ၿမတ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ႀကြေရာက္လာေတာ္မူေပမည္ ၿဖစ္၏။]


☞ သင္အရွက္ အိေၿႏၵမရွိလွ်င္ ႀကိဳက္ရာလုပ္ေပေတာ့။ ဟဒီးစ္၊ အလႅာဟ္ သွၽင္ က်ေနာ္မ်ိဳး မိသားစုႏွင့္တကြ
အစၥလာမ့္ ေမာင္ႏွမမ်ားကို အသွၽင္ႏွစ္သက္သည့္အတိုင္းေနသြားႏိုင္သည့္ စြမ္းပကား ခ်ီးျမႇင့္ေပး သနားေတာ္မူပါ...အာမီးန္

🔮 📓

Saturday, December 17, 2016

Maf Goríc, Ó Nunú! (translation of Pardon Me, My Little! poem)

(ေမယု အာလီရဲ႕ Pardon Me, My Little!  ကဗ်ာကိုတိုက္႐ိုက္ ႐ိုဘာသာျပန္)Maf Goríc, Ó Nunú!

📃📃📃📃📃📃📃📃📃📃
Torjuma 📝 Fáida HaluHáiré, Ó Nunúyá!
Tor zadur boiccót,
Gulí bicí dhoror. 
Dou yó bicí ocántir.
Oinot fura yó boyankar.
Asóle, tui dhoror firór uore rait guzaror.
Din zar komzurit hañdat mazé.
Aró tottú inkarir matár taarik ó asé.


Oh, Ó Nunúyá!
Tor hoñl boic ót, Bout kessú oí gelgoí.
Ar duniyai yé saí roiyé nijám ót.
Kintu, tor foran basai no faré.
Ou, tui Musolmán de né.
Ou, tui.
Hire! Ki zator entán!


Oh, Ó Nunúyá!
Tui hoí óddo nofarós…
Kiya tottú iín loí muamuikka gora foijjé.
Kintu iín tolloi ekfúçá laikká noó.
Zañ oíbo uok…, 
ekkán raham e añár sugor faní fusí felá,
zehon hañdi aññí tollá.
Tor cóñro jonoza wá ekkán enam.
Tui deki masum or dulár nán.
Tui insan zatir Cóhid mohan.
Ar toré yiad gorá zaibo…
Uggúa insán zatir bagan ór bahádur fúl hisáfé.


Oh, Ó Nunúyá!
Aññí tollá ki gorí faijjí?
Aijjá aññí basi así, kintu,
Añállá buli, honó biccáic nái haillar, tor dillá.
Honíkka tor zindegir foriso ré geránthí di nófaré.
Kintu aññí ehon toré geránthí dir.
Jonnot ót usol tobka oíbo tollá házir!


Oh, Mor gura morjada!
Moré maf goríc!
Ekbar óile yó maf goric!
Aññí tollá ki gorí faijjí?
Añár zindegir yó tor díkka geránthí nái?Hót:    : E zari ceer ibá loí bicí Sinta zaher gorómor uitarállá ze Ruáingár fuwain gún bangladec ót faraité militérir gulir zoriya Naf doijját dhufí oré etehal oíyé.
⏬မူရင္း အဂၤလိပ္ကဗ်ာကို ေအာက္မွ ဖတ္႐ႈပါ။

Pardon Me, My Little!

📎📎📎📎📎📎📎📎📎

Ro Mayyu Ali

December 8, 2016


Oh, my little! 

In your dinghy age, 
Bullet has frightened.
Sword has wretched. 
Arson has blazed. 
Perhaps, you had nights on shoulder in fears. 
You had days crying on in deficiencies. 
And you had a history of apex denials. Oh, my little! 

Even in your tender age, 
A lots has happened.
And the world just sees it in silence. 
But it didn't save your life. 
Yes, as you're a Muslim. 
Yes, you're. 
Ah! What a racial trial! Oh, my little!

Even you didn't know...
Why you had to face like that!
But you didn't deserve it, at all.
However, a mercy wipes my tear when I mourn for you. 
As you're bestowed a small funeral. 
You're a groom of innocence. 
You're a great martyre in mankind. 
And you'd be remembered...
As one of the most adventurous blossoms in the garden of humanity. Oh, my little! 

What could I do for you? 
Though I'm survived for today
For me, no insurance of tomorrow like you. 
Nay! No one guaranteed for your identity in worldly life. 
But now I'ld warranty for your destiny in afterwards. 
It's the highest range for you in Jannah!


Oh, my little pride! 
Pardon me! 
Just once pardon me! 
What could I do for you? 
My life has no insurance like you! 
A deep condolence with a wretched poem for those innocent Rohingya deceased children whom were opened fire to drawn down in Naf river by BGP while trying to reach to Bangladesh.


Thursday, December 15, 2016

António Guterres: 9th Secretary-General of UN

အန္တိုနီအို ဂူေတရဲစ္ (ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္သစ္)


ကုလသမဂၢ၏ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဂူေတရဲစ္

အန္တိုနီအို ဂူေတရဲစ္ သည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္တြင္   လစ္ေဘာ္န္ၿမိဳ႕၊ ေပၚတူဂီ ႏိုင္ငံ၌ အဖ Virgílio Dias Guterres (1913–2009) ႏွင့္ အမိ Ilda Cândida de Oliveira တို႔မွ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံသား ႏိုင္ငံေရးသမား ႏွင့္ သံတမန္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ အမည္ အျပည့္အစံုမွာ အန္တိုနီအို မႏူအဲလ္ ေဒ အိုလီေဗရာ ဂူေတရဲစ္ [António Manuel de Oliveira Guterres] ျဖစ္သည္။ 

ဂူေတရဲစ္သည္ Camões Secondary School ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ခဲ့၍ ထိုေက်ာင္းမွပင္ ဘြဲ႕ရရိွခဲ့သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ အေကာင္းဆံုးေက်ာင္းသားအျဖစ္ National Lyceums Award ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။ ႐ိုမန္ကသလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ျပီး ဘာသာေရးကိုင္း႐ိႈင္းသူျဖစ္သည္။ ၁၉၇၁ ခုတြင္ Instituto Superior Técnico တကၠသိုလ္မွ Physics and Electrical Engineering ဘြဲ႕ရရိွခဲ့သည္။ ၿပီးေနာက္ သင္ျပမႈစနစ္ သီအိုရီႏွင့္ အခ်က္ျပ ဆက္သြယ္ေရး (Teaching System Theory and Telecommunications Signals) တြဲဖက္ ပါေမာကၡအျဖစ္ ဆရာဘဝစတင္ခဲ့သည္။ ဂူတာရဲစ္သည္ ၁၉၇၄ ခုတြင္ ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီ၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ဆရာဘဝႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့သည္။ 

၎သည္ ကမ႓ာ့ ကုလသမဂၢ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရာထူးကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္တြင္ က်ိန္သစၥာဆိုၿပီး ဆက္ခံခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဂူေတရဲစ္သည္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ (Socialist Party) ၏ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ရာ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ၏ ၁၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁၉၉၅- ၂၀၀၂)ျဖစ္ခဲ့သည္။   သူသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဆိုရွယ္လစ္အဖြဲ႕ (Socialist International) ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၀၅ ခုအထိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။  ထို႔အျပင္ UNHCR ( United Nations High Commissioner for Refugees ) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ မဟာမင္းႀကီး အျဖစ္ ဇြန္ ၂၀၀၅ ခု မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အထိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။  ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံမွ ၂၀၁၆ တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၏ ေနရာကိုဆက္ခံမည့္သူ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ႐ံုး ထိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ဂူတာရဲစ္သည္ ၁၉၇၂ တြင္ ကေလးစိတၱဇအထူးကု Luísa Guimarães e Melo ႏွင့္  အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၿပီး အိမ္ေထာင္ဘဝ စခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကံဆိုးမႈျဖင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ေမလိုသည္ ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္  ခဲ့ရွာသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္  ၿမိဳ႕ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမႉးေဟင္း Catarina Marques de Almeida Vaz Pinto ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ Pedro ႏွင့္ Mariana သားသမီး ၂ ဦးထြန္းကားခဲ့သည္။ 


သူရရိွခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသား ဂုဏ္ေဆာင္ဆုမ်ား ႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား

၁။ ေပၚတူဂီ    ⏩Grand Cross of the Order of Liberty (2 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၆)
၂။ စပိန္         ⏩Collar of the Order of Isabella the Catholic (၁၄ ဇြန္လ ၂၀၀၂)
၃။ ေပၚတူဂီ    ⏩Grand Cross of the Order of Christ (၉ ဇြန္လ ၂၀၀၂)
၄။ ျပင္သစ္    ⏩Grand Cross of the National Order of Merit (၄ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၀၂)
၅။ ဘရားဇီလ္ ⏩Grand Cross of the Order of the Southern Cross (၂၀၀၂)
၆။ ဂ်ပန္          ⏩Grand Cordon of the Order of the Rising Sun (၂၀၀၂)
၇။ တူနီရွား     ⏩ Grand Cordon of the Order of the Republic (၂၀၀၂)
၈။ ယူကရီန္း   ⏩ Order of Prince Yaroslav the Wise, First Class (၂၀၀၂)
၉။ အီတလီ    ⏩ Grand Cross of the Order of Merit of the Italian Republic (၃ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၀၁)
၁၀။ ခ်ီလီ        ⏩ Grand Cross of the Order of Merit (၃၀ စက္တင္ဘာလ ၂၀၀၁)
၁၁။ ကိပ္ ဗာေဒ ⏩ First Degree of the Order of Amílcar Cabral (၂၇ ဧၿပီ ၂၀၀၁)
၁၂။ ဘလ္ဂ်ီယန္ ⏩ Grand Cordon of the Order of Leopold (၉ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၀၀)
၁၃။ စပိန္       ⏩ Grand Cross of the Order of Charles III (၈ စက္တင္ဘာလ ၂၀၀၀)
၁၄။ ဂရိ         ⏩Grand Cross of the Order of Honour (၁၇ မတ္လ ၂၀၀၀)
၁၅။ မကၠစီကို ⏩Sash of Special Category of the Order of the Aztec Eagle (၂ ဇူလိုင္လ ၁၉၉၉).
၁၆။ ဥ႐ုေကြး ⏩Grand Officer ot the Order of the Oriental Republic of Uruguay (၁၀ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉၉၈).
၁၇။ ပိုလန္ ⏩Grand Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland (၂၃ စက္တင္ဘာလ ၁၉၉၇).
၁၈။ ဘရားဇီလ္ ⏩Grand Cross of the Order of the Southern Cross (၂၃ ဇူလိုင္လ ၁၉၉၆).


ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘြဲ႕မ်ား

၂၀၁၀ – ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဒါက္တာဘြဲ႕, University of Beira Interior
၂၀၁၄ – ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဒါက္တာဘြဲ႕ , Meiji University
၂၀၁၆ – ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဥပေဒ ေဒါက္တာဘြဲ႕ , Carleton University
၂၀၁၆ – ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဒါက္တာဘြဲ႕, University of Coimbra

အျခားဆုမ်ား

၂၀၀၅ – Personality of the Year by the Associação de Imprensa Estrangeira em.  Portugal (AIEP)
၂၀၀၇ – Freedom Award
၂၀၀၉ – Calouste Gulbenkian International Prize (shared with the Peace Research Institute in the Middle East)
၂၀၀၉ – Forbes List of The World's Most Powerful People in 2009
၂၀၁၅ – W. Averell Harriman Democracy Award
၂၀၁၅ – The National German Sustainability Award

Tuesday, December 13, 2016

အခ်ိန္မက်ဘဲ ေၾကမြသြားတဲ႕ ပန္းတပြင္႕


အခ်ိန္မက်ဘဲ ေၾကမြသြားတဲ႕ ပန္းတပြင္႕


ေရးသား>>>> ညဏ္လင္းထက္

ေရွ႕ကုိ ထြက္ခဲ႕စမ္း ဆုိတဲ႕ ဆရာမ စကားသံ အဆုံးမွာ က်ေနာ္ဟာ မ၀ံ႕မရဲ တုန္ရီစြာနဲ႕ အတန္းေရွ႕ကုိ ထြက္သြားလုိက္ပါတယ္ ။
ပုံႏွိပ္စာအုပ္ဖုိး နဲ႕ ေက်ာင္းက အလွဴအတြက္ နင္႕ဆီက ေငြမရလုိ႕ ေတာင္းတာ ဘယ္ႏွခါ ရွိၿပီးလည္း ။ လူေလး ၾကည္႕ေတာ႕ ငါးတန္းဘဲ ရွိေသးတယ္....
ငါ႕ကုိေတာင္ အာခံခ်င္တာလား ။

" က်ေနာ့္တုိ႕အိမ္က အဆင္မေၿပေသးလုိ႕ မေပးႏူိင္ေသးတာပါ ဆရာမ... " ဆုိတဲ႕ ေၿဖရွင္းခ်က္ကုိ သိပ္ၾကိဳက္ပုံမရတဲ႕ ဆရာမက

ဘာေၿပာတယ္ .....ေက်ာင္းေတာ႕ ထားၿပီး စာအုပ္ဖုိးမွ မတတ္ႏူိင္ရင္လည္း ေက်ာင္းမထားခ်င္နဲ႕လုိ႕ နင္႕မိဘေတြကုိ ေၿပာလုိက္ ။
ဘယ္လုိ မိဘေတြလည္း မသိပါဘူး..........ေက်ာင္းထားၿပီး ေက်ာင္းက ေတာင္းတဲ႕ေငြေတာ႕ မေပးႏူိင္ဘူး........ စိတ္ပ်က္ဖုိ႕ တကယ္ေကာင္းတယ္ ။

နင္ ဒီေန႕ တေနကုန္ မတ္တတ္ရပ္ေနရမယ္....ငါက ထုိင္ဆုိမွ ထုိင္..............။ ကဲ .......အားလုံး စာအုပ္ထုတ္.....

ဆရာမရဲ႕ စကားသံ အဆုံးမွာ က်ေနာ္႕ အတန္းေဖာ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားရဲ႕ စူးစုိက္ၿပီး ၾကည္႕ေနတဲ႕အၾကည္႕မ်ားကုိ ရင္မဆုိင္ရဲလုိ႕ မ်က္ႏွာကုိ ေခါင္းငုံ႕ထားရင္းက က်လာတဲ႕ မ်က္ရည္မ်ားကုိ သုတ္ပစ္ဖုိ႕ေတာင္ အားမရွိေတာ႕ပါဘူး ။ ၿဖစ္ႏူိင္ရင္ က်ေနာ္ ဒီေနရာက ေ၀းရာကုိ ထြက္သြားခ်င္ပါတယ္..........။ ဒီေန႕ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ကလညး္ ၾကာလုိက္တာေနာ္ ေတြးမိရင္းက ဒုကၡိတ အေဖနဲ႕ ေစ်းသည္အေမ ရဲ႕ မ်က္ႏွာကုိ ၿပန္ၿမင္ေယာင္ကာ ၀မ္းနည္းစြာ သက္ၿပင္း ခ်ကာ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ကုိဘဲ ေစာင္႕စားေနလုိက္ပါေတာ႕တယ္...။

ဒီတခါေတာ႕ အေမ႕ဆီ က ပုိက္ဆံရေအာင္ ေတာင္းမယ္လုိ႕ စိတ္ကူးနဲ႕ ၿပန္လာရင္း အိမ္အေရာက္မွာ အေဖနဲ႕ အေမရဲ႕ အသံတုိးတုိးနဲ႕ တုိင္ပင္သံကုိ ၾကားမိပါတယ္ ။

ရွင္ ဒီအတုိင္းဆက္သြားရင္ေတာ႕ သိပ္မခံေလာက္ေတာ႕ဘူး ထင္တယ္ေနာ္......... ေဆးခန္းကုိ သြားၿပပါလား ကုိၿမင္႕ရယ္.။
မင္းလည္း ေငြရွိတာမွ မဟုတ္ဘဲ မၿပခ်င္ပါဘူး မိန္းမရယ္..........ေငြမပါတဲ႕ လူနာကုိ ေဒါသထြက္ေနတဲ႕ ၾကည္႕ေနတဲ႕ ဆရာ၀န္ကုိ ရင္ဆုိင္ရတာထက္ ငါ႕ဟာငါဘဲ အေသခံလုိက္ပါေတာ႕မယ္. ကြာ... ဆုိတဲ႕ အေဖ႕ေၿပာစကားအဆုံးမွာ အေမဟာ က်ေနာ္တို႕ အိမ္ရဲ႕ တခုတည္းေသာ ပစၥည္းထိန္းသိမ္းရာ ေနရာ ေသတၱာစုတ္ေလးကုိ ဆြဲဖြင္႕ကာ သူမတန္ ၿမတ္ႏူိးတဲ႕ ဆြဲၾကိဳးေလးကုိ အေဖ႕အတြက္ အသက္ ဆက္ႏူိင္ေအာင္ ေဆးကုပါရေစလုိ႕ ၾကိမ္ၾကိမ္ေတာင္းပန္ေနပါတယ္ ။

သားသမီးေတြ ပညာေရး အတြက္ သိမ္းထားလိုက္ပါ မိန္းမရယ္..........ငါသားေလးလည္း အရြယ္ေရာက္ေနၿပီ။ သမီးေလးက လည္း ေက်ာင္းစေနၿပီ ဆုိေတာ့ သူတုိ႕အတြက္ အေရးေပၚရင္ သုံးဖုိ႕ သိမ္းထားလုိက္ပါေနာ္ ။

မိဘ ႏွစ္ပါးရဲ႕ အၿပန္အလွန္ ေၿပာဆုိမႈေတြေၾကာင္႕ က်ေနာ္႕စိတ္ထဲမွာ ၀မ္းနည္းလြန္းလုိ႕ ငုိခ်င္ေပမယ္႕ က်စရာ မ်က္ရည္ခမ္းေၿခာက္ခဲ႕ရပါၿပီ ။

ေငြမပါရင္ ေက်ာင္းမလာနဲ႕ ဆုိတဲ႕ ဆရာမရဲ႕ စကားသံကုိ ၿပန္ၾကားမိတုိင္း ေသာကပြားေနရတဲ႕ က်ေနာ္႕ရဲ႕ ခံစားခ်က္ကုိ မိဘႏွစ္ပါးကုိ ဘယ္လုိနည္းနဲ႕မွ် ရင္မဖြင္႕ၿပလုိေတာ႕ပါဘူး ။

ေၿခဦးတည္႕ရာ ေလွ်ာက္သြားေနရင္း က်နာ္႕အရြယ္ကေလးငယ္ေတြ တုတ္ေလးေတြ ကုိယ္စိီနဲ႕ အိတ္တလုံးကုိ ကုိယ္စီထမ္းကာ အမႈိက္ပုံမွာ ထုိးဆြေနတဲ႕ ၿမင္ကြင္းေလးက ေတြ႕ၿမင္ေနၾကၿဖစ္ေပမယ္႕ တခါမွ မစူးစမ္းမိခဲ႕ပါဘူး ။ သိလုိေဇာနဲ႕ သူတုိ႕ အနား အသာခ်ည္းကပ္ကာ .. မင္းတုိ႕ ဘာလုပ္ေနၾကတာ လည္းကြ.. ဆုိေတာ႕ က်ေနာ္႕ထက္ ငယ္ေပမယ္႕ သြက္လက္ ခ်က္ခ်ာတဲ႕ ေကာင္ေလးက
“ အမႈိက္ေကာက္ေနတာေလ “ ကြာ မင္းကလည္း ဒါမ်ား အထူးအဆန္းမွတ္လုိ႕ ။ ဒီက အမႈိက္ေရာက္ ရလာတဲ႕ စကၠဴ ၊ ပလတ္စတစ္ ၊ ဒန္အုိး ၊ ဒန္ခြက္ေတြကုိ ဆုိင္မွာ သြားေရာင္းရင္ ပုိက္ဆံရတာေပါ႕ …။

ပုိက္ဆံ ဆုိတဲ႕ စကားလုံးက က်ေနာ္႕ကုိ မ်ားစြာ ဆြဲေဆာင္ထားလုိက္ သလုိ ခံစားရလို႕.

“ ငါလည္း အဲဒီလုိ လုပ္လုိ႕ ရလားကြ. “

ရတာေပါ႕ကြ ဟု ေၿပာလွ်က္ သူကုိင္ထားတဲ႕ ဒုတ္ေလးနဲ႕ လြယ္ထားတဲ႕ ပလတ္စတစ္ေလးကုိ ညႊန္ၿပကာ ဒီႏွစ္ခု ရွိရင္ မင္း အလုပ္လုပ္လုိ႕ရၿပီတဲ႕ ..။

ဒါဆုိ ငါ မနက္ၿဖန္ မင္းတုိ႕ဆီ လာခဲ႕မယ္ကြာ..

ေနာက္တေန႕ မနက္ အိမ္ကေန ပုံမွန္ အတုိင္း လြယ္အိတ္လြယ္ၿပီး ေက်ာင္းသြားသလုိ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႕ ထြက္လာခဲ႕ၿပီး လြယ္အိတ္ကုိ စိတ္ခ်ရတဲ႕ ေနရာမွ ထားခဲ႕ၿပီး က်ေနာ္႕ သူငယ္ခ်င္းေတြ နဲ႕ခ်ိန္းထားရာ ေနရာကုိ သြားခဲ႕ပါတယ္ ။ သူတုိ႕ အသင္႕ၿပင္ေပးထားတဲ႕ သံခၽြန္တပ္ ဒုတ္ေလး တေခ်ာင္းနဲ႕ ေၿမြေရခြံအိတ္ကုိ လြယ္ကာ အမႈိက္ပုံမ်ား ရွိရာေနရာ ၊ လမ္းၾကိဳလမ္းၾကားမွန္သမွ်
လွည္႕လည္သြားၿပီး ေငြရဖုိ႕ ၾကိဳးစားခဲ႕ပါတယ္ ။

အစပထမကေတာ႕ အထာသိပ္မနပ္ေတာ႕ ဘယ္လုိ လုပ္ရမယ္ ဆုိတာ မသိေပမယ္႕
ရက္ အနည္းငယ္ ၾကာလာေတာ႕ သေဘာေပါက္လာတယ္။ ဘယ္ေနရာ အမႈိက္ပုံက ပစၥည္းရဖုိ႕ လြယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္ဆုိ ဘယ္အိမ္က အမႈိက္လႊင္႕ပစ္တယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္လာတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ တစ္လေလာက္ လုပ္လုိက္ေတာ႕ ဆရာမကုိ ေပးဖုိ႕ ေငြေလး စုေဆာင္းမိလာတဲ႕ အၿပင္ အေဖ႕ အတြက္ လုိအပ္တဲ႕ ေဆးေလးေတြ ၀ယ္ေပးႏူိင္ခဲ႕ယုံသာ မကဘူး ညီမေလး သိပ္ၾကိဳက္ တဲ႕ ေရခဲမုန္႕ေလးကုိ ေန႕စဥ္ ၀ယ္ေကၽြးႏူိင္ပါတယ္ လုိ႕ ေက်ာင္းဘက္ကုိ ေၿခဦး ၿပန္လွည္႕ခဲ႕ပါတယ္ ။

ေငြေၾကးခ်မ္းသာတဲ႕ မိသားစုက ေပါက္ဖြားလာတဲ႕ အတန္းေဖာ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ သား၊ သမီး ဆုိၿပီး ေခၚဆုိတတ္တဲ႕ ဆရာမဟာ က်ေနာ္႕ကုိေတာ႕ နင္ဆုိတဲ႕ အသုံးအႏႈန္းက လြဲၿပီး ေၿပာင္းလဲသုံးဖုိ႕ စိတ္ကူး မရွိဘူးလား မသိပါဘူး။ သူသင္တဲ႕ က်ဴရွင္ မတတ္ႏူိင္တဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြဆုိ အၿမဲလုိလုိ ေဒါသထြက္ေနတတ္တဲ႕ ဆရာမကုိ ရင္ဆုိင္ေနရတာ သိပ္ကုိ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းလြန္းလွပါတယ္။

ေက်ာင္းက ၿပန္လာတာနဲ႕ လြယ္အိတ္ကုိ အသာခ်ၿပီး အမႈိက္ပုံကုိ ေၿပးသြားရတဲ႕ ဘ၀ေတြက
လြတ္ေၿမာက္ခ်င္လွၿပီ ။ ေက်ာင္းက အၿပန္ေဆာ႕ကစားေနတဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ ၿမင္တုိင္း
သူတုိ႕လုိ ကစားခ်င္ေပမယ္႕ အိမ္က ဆန္အိတ္ထဲမွာ မနက္စာဘဲ က်န္ေတာ႕တာကုိ သိထားတဲ႕
က်ေနာ္ အတြက္ ကစားမက္လုိ႕ မၿဖစ္ပါဘူး ဆုိၿပီး ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်ကာ အရပ္တကာလည္ၿပီး
အမႈိက္ေကာက္ခဲ႕ရတဲ႕ ရက္ေတြ တၿဖည္းၿဖည္း ပုိမုိ မ်ားၿပားလာပါတယ္ ။

တေန႕တေန႕ လမ္းၾကိဳလမ္းၾကားထဲ ၀င္ၿပီး အမႈိက္ေကာက္ေနတဲ႕ က်ေနာ္႕ကုိ သနားစရာ အၾကည္႕နဲ႕ ၾကည္႕သူေတြထက္ မယုံသကာၤစိတ္နဲ႕ ၾကည္႕ၾကတဲ႕ လူေတြရဲ႕ မ်က္၀န္းမွာ မႏွစ္ၿမိဳ႕ၿခင္းေတြ ပါေနတတ္တယ္။ အထူးသၿဖင္႕ တုိက္ၾကိဳ တုိက္ၾကား ၀င္ေကာက္တဲ႕အခ်ိန္ေတြဆုိ ေအာ္ဟစ္ေမာင္းထုတ္တာကုိ ခံရပါမ်ားလာေတာ႕ ဒီဘ၀ကုိ တကယ္ စိတ္နာလာပါေပမယ္႕ က်ေနာ္႕ ေငြရမွ အေဖ႕အတြက္ေဆးဖုိး၊ ညီမေလး သိပ္ၾကိဳက္တတ္တဲ႕ မုန္႕ေလးေတြ ၀ယ္ေပးႏူိင္မွာ ဆုိေတာ႕မလုပ္ခ်င္လည္း လုပ္ေနရအုံးမွာပါဘဲ ။

ညေနဘက္ က်ေနာ္ ၿပန္လာရင္ ထြက္ၾကိဳတဲ႕ ညီမေလးကုိ မုန္႕ေလးေပး၊ အေဖ႕အတြက္ အာဟာရၿပည္႕ေစမယ္႕ အစားအစာ တခုခုေပးရတဲ႕ အခ်ိန္ဟာ က်ေနာ္႕ဘ၀ အတြက္ အေပ်ာ္ၿမဴးရဆုံး အခိ်န္ပါဘဲ။ ကုိယ္တုိင္က ေငြမရွာႏူိင္လုိ႕ သား၀ယ္လာတာေလးကုိ
စားေနရတဲ႕ က်ေနာ္႕အေဖ႕မ်က္လုံးမွာ အၿမဲလုိလုိ မ်က္ရည္ေတြစုိ႕ေနတာကို သတိထားမိတယ္ ။

အေဖ႕အတြက္ ေဆးကုေပးဖုိ႕ အေမ ကုိေၿပာေတာ႕

“ ငါ႕သားရယ္ ….ေဆးကုဖုိ႕က ေငြမနည္းဘူး ကုန္မွာ .. အေမ႕မွာလည္း စားဖုိ႕ေတာင္ အႏူိင္ႏူိင္ဆုိတာ သားလည္း သိသားဘဲ “
ဆုိၿပီး ၀မ္းနည္းေနတဲ႕ အေမ ၊ ေ၀ဒနာကုိ ၾကိတ္မွိတ္ခံစားေနရတဲ႕ အေဖ ၊ မိဘႏွစ္ပါးကုိ ၾကည္႕ကာ မ်က္ရည္က်ေနတဲ႕ က်ေနာ္တုိ႕ ညီမေလး အတြက္ က်ေနာ္ ေက်ာင္းထြက္လုိက္ေတာ႕မယ္လုိ႕ ဆုံးၿဖတ္လုိက္ခဲ႕တယ္ ။

ရက္ကြက္ထဲက သူငယ္ခ်င္း တခ်ိဳ႕ ညဘက္ ပန္းေကာက္ၿပီး မနက္အေစာၾကီး ေစ်းမွာသြားသြင္း ၊ တခါတေလ ကားဂိတ္ေတြမွာ ေရာင္းတာ အဆင္ေၿပတယ္ဆုိလုိ႕ က်ေနာ္ သူတုိ႕ နဲ႕ အတူလုိက္ၿပီး ၀မ္းေရး အတြက္ ေၿဖရွင္းခဲ႕ရတယ္ ။ ေန႕လည္ အခ်ိန္အားရင္ အမႈိက္ပုံဘက္ ေၿပးသြားၿပီး ေငြရွာပါမွ ထမင္း နပ္မွန္ဖုိ႕ သာ မကဘူး အေဖနဲ႕ ညီမေလး အတြက္ လုိအပ္တာေလးေတြ ၿဖည္႕စည္းေပးႏူိင္မွာ ။

အလုပ္ႏွစ္ခုလုပ္ေတာ႕ ေငြပုိေလး နည္းနည္းရလာလုိ႕ ရပ္ကြက္ထဲက ဆရာ၀န္နဲ႕ အေဖ႕ကုိ ၿပႏူိင္ခဲ႕တယ္ ။ သူညႊန္ၿပတဲ႕ ေဆးကုိ အေဖ ပုံမွန္စားႏိူင္ေအာင ္က်ေနာ္ ပုိၿပီး ၾကိဳးစားရအုံးမယ္..။

ဘာလုိလုိနဲ႕ သၾကၤန္နားေတာင္ နီးလာၿပီ ဘဲ.

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ၾကတဲ႕ သၾကၤန္ပြဲ က်ေနာ္လည္း ေပ်ာ္ခ်င္တာေပါ႕ဗ်ာ..။
သၾကၤန္အတြက္ ဘာအစီအစဥ္ရွိလည္း သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕တုိင္ပင္ေတာ႕

သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္က

“ သၾကၤန္ဆုိတာ ငါတုိ႕အတြက္ ဂြင္ဘဲကြ…။ အဲဒီေန႕မွာ ငါတုိ႕ ၾကိဳးစားလုိက္ရင္ ၿမိဳးၿမိဳးမ်က္မ်က္ေလး
ရႏူိင္တယ္တဲ႕ ။ ဘာလုပ္ရမွာလည္း ဆုိေတာ႕ အရက္လည္း ေရာင္းမယ္ ေရသန္႕ဘူးေတြ ၊ အခ်ိဳရည္ဘူးေတြလည္း ေကာက္လုိ႕ ရတယ္”

ဆုိလုိ႕ က်ေနာ္ အရမ္း စိတ္၀င္စားသြားတယ္ ။

ၿမန္မာရုိးရာ အတာသၾကၤန္ပြဲၾကီး စတင္က်င္းပတဲ႕ ေန႕က စၿပီး ကားဂိတ္ေလးမွာ ေရပုံးေလးေတြ ကိုယ္စီကုိင္ၿပီး အရက္ဆုိင္ေလးေတြ ကုိယ္ပုိင္ဖြင္႕ခဲ႕ၾကတယ္ ။ ဆုိင္လုိ႕သာ ေၿပာတာပါဗ်ာ. ထုိင္ခုံတလုံးေပၚမွာ ေရပုံးတလုံး ၊ အရက္တပုံးနဲ႕ ေရသန္႕ဘူး အေဟာင္းေလးေတြ ဘဲ ရွိတာပါ ။ အရက္ တဗူးကုိ တစ္ေထာင္နဲ႕ ေအာ္ဟစ္လုိ႕ ေရာင္းခဲ႕ရတာ ေပ်ာ္စရာ မေကာင္းေပမယ္႕
၀င္ေငြ ေကာင္းေကာင္းရလို႕ အေဖ႕အတြက္ ေဆးကုေပးႏူိင္မယ္ ဆုိၿပီး စိတ္ကူးနဲ႕ ၾကည္ႏူးခဲ႕ရပါတယ္ ။ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္က ဆုိင္ထုိင္ရင္ ေနာက္တစ္ေယာက္က ကားေပၚက ပစ္ခ်လုိက္တဲ႕ ေရသန္႕ဗူးနဲ႕ အခ်ိဳရည္ဗူးေလးကုိ လုိက္စုရတယ္ ။
ေကာက္တဲ႕ လူကမ်ားေတာ႕ နည္းနည္းေတာ႕ စြန္႕စားရတယ္ဗ်ာ…။

သၾကၤန္အတက္ေန႕ ဆုိေတာ႕ လူေတြကုိ ပုိေပ်ာ္ေနၾကလုိ႕လား မသိဘူး ေရာင္းလုိ႕ကလည္း ေကာင္းပဗ်ာ..။ ေနာက္ဆုံးေန႕ ဆုိေတာ႕ သူတုိ႕ အားခဲၿပီး ၿဖဳန္းၿပေနလုိ႕ သူတုိ႕ ပစ္ခ်သမွ် လုိက္ေကာက္ရတာေတာင္ နည္းနည္းေမာလာသလုိပါဘဲ ။ ဒီေန႕ေတာ႕ ေန႕တြက္ ေတာ္ေတာ္ကုိက္ေနၿပီ ဆုိတာသိေပမယ္႕ ဆက္ေစာင္႕ၿပီး ေကာက္လုိ႕ မ်ားမ်ားရရင္ မနက္ၿဖန္ မနက္ အေမ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသြား ရင္ ေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာက္လုံးလုိက္မယ္လုိ႕ စဥ္းစားထားတယ္ ။

ကားတစီးေပၚက ပစ္ခ်လုိက္တာ အခ်ိဳရည္ဗူးခြံေတြဗ်ာ.. အမ်ားၾကီးဘဲ ကားလမ္းလယ္မွာ သြားေကာက္ရင္ အႏာၱရယ္မ်ားမွန္း သိေပမယ္႕ သူတပါး မဦးခင္ အၿမန္ဦးေအာင္ ကားလယ္ အလယ္ကုိ ေၿပးအသြားမွာ အရွိန္ၿပင္းစြာ ေမာင္ႏွင္းလာတဲ႕ ကား တစီးေၾကာင္႕……. ေလထဲကုိ ေၿမာက္သြားၿပီး ၿပန္အက်မွာ သူ႕ခႏၶာက ၿဖာဆင္းလာတဲ႕ ေသြးစက္ေတြက ၿမင္ရက္ စရာ ေအာင္ က်ဆင္းေပမယ္ က်ေနာ္ အိမ္ၿပန္ဖုိ႕ အားခဲထားဆဲပါဘဲ ။

သူ႕ကုိယ္႕သူ မသယ္ႏူိင္တဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ကုိ အတင္းၾကိဳးစားၿပီး ရုန္းထေနပုံေလးက ၿမင္ရသူ အေပါင္း ရဲ ႏွလုံးသားကုိ ကြဲေၾကပ်က္သလုိ ခံစားလုိက္ရလုိ႕ လူအမ်ားက ေဆးရုံပုိ႕ဖုိ႕ ၾကိဳးစားေပမယ္႕ “ အေဖနဲ႕ ညီမေလး ေစာင္႕ေနလုိ႕ အိမ္ကုိသာ ၿပန္ပုိ႕ေပးၾကပါ “ ဆုိတဲ႕ စကားကုိ သနားစဖြယ္ အမူအရာနဲ႕ ေနာက္ ဆုံး စကား အၿဖစ္ ၾကိဳးစားေၿပာၿပီး အခ်ိန္မၾကေသးဘဲ ဘ၀တပါးကုိ သနားဖြယ္ရာ ကူးေၿပာင္းသြားရွာပါၿပီ.။

မိဘက ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးလုိ႕ ေက်ာင္းေနခ်ိန္မွာ ပညာမသင္ရဘဲ အနာဂတ္ေတြ ေပ်ာက္ဆုံးကာ စာသင္ခန္းကုိ ေက်ာခုိင္းၿပီး ၀မ္းေရး အတြက္ အခုလုိ ၾကိဳးစားရွာေဖြေနတဲ႕ ကေလးငယ္ေတြ သိပ္ကုိ မ်ားလာတာကုိ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရလုိ႕
မိတ္ေဆြမ်ားကုိ သတိေပးတဲ႕ အေနနဲ႕ ေလးစားစြာ တင္ၿပေပးလုိက္ပါတယ္ ။

အကယ္၍မ်ား မိတ္ေဆြတုိ႕မွာ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားနဲ႕ မွ်ေ၀ခံစားလုိၾကကာ မိမိတုိ႕ တတ္ႏူိင္သေလာက္ေလး ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကရင္ အနာဂတ္ ၿမန္မာႏူိင္ငံမွာ အခုလုိ ကေလးငယ္ေတြ တၿဖည္းၿဖည္း နည္းပါးသြားႏူိင္တယ္ ဆုိတဲ႕ ခံယူခ်က္ေလးထားၿပီး သူတုိ႕ဘ၀ အတြက္ တစ္ခ်က္ေလာက္ စဥ္းစားေပးၾကပါလားလုိ႕ သူတုိ႕ကုိယ္စား က်ေနာ္ကဘဲ ေတာင္းပန္စကား အရင္ေၿပာၾကားခ်င္ပါတယ္ ။

အုပ္ခ်ဳပ္သူ ေနရာကုိ ယူထားၿပီး တုိင္းၿပည္ဘ႑ာကုိ စီမံခန္႕ခြဲေနၾကသူမ်ားက လွစ္လွဴရႈထားလုိ႕ ဒုကၡမ်ိဳးစုံ ခံစားေနရတဲ႕ လူအမ်ားကုိ ၿပည္သူလူထုကဘဲ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ စနစ္ကုိ က်င္႕သုံးၿပီး ႏူိင္ငံရာ တာ၀န္ ထမ္းၾကကာ ၀ုိင္း၀န္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမွာ သာ အနာဂတ္ကမာၻမွာ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ အခုလုိ ဒုကၡေတြ ၾကဳံေတြ႕ရတဲ႕ ဘ၀က လြတ္ေၿမာက္လာမွာ အမွန္ ပါဘဲ ဆုိတာကို ယုံၾကည္စြာနဲ႕ လက္ခံထားၿပီး တတ္ႏူိင္သေလာက္ေလး ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလုိ႕ ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံ တင္ၿပလုိက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ ။

ကုိယ္ပုိင္ အိမ္မွာ ေနခြင္႕မရလို႕ သူတပါး အိမ္မွာ ခတၱ ဧည္႕သည္ အၿဖစ္ေနၾကရကာ စီးပြားရွာေနရတဲက ၿပည္ပေရာက္ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား အေနၿဖင္႕လည္း အခ်ိန္တန္လုိ႕ အိမ္ၿပန္ရရင္ သာယာလွပတဲ႕ ကုိယ္ပုိင္အိမ္ေလးမွာ ၿပန္ေနႏူိင္ေအာင္ ၀ုိင္း၀န္း ၾကိဳးစားေပးေစလုိပါတယ္ ။ သူတပါးအိမ္မွာ ဧည္႕သည္ ဘ၀နဲ႕ ထာ၀ရေနထုိင္သြားမယ္႕ အစား ပ်က္စီးေနတဲ႕ က်ေနာ္တုိ႕ ကုိယ္ပုိင္အိမ္ေလးကုိ ေနထုိင္ခ်င္စဖြယ္ ၿဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္သြားဖုိ႕ အတြက္ ၀ုိင္း၀န္းၾကိဳးစားေပးၾကပါလုိ႕ အႏူးအညြတ္ေမတၱာရပ္ခံလုိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

( ျပန္လည္မ်ွေဝးပါသည္ )

ဖုန္းနံပါတ္ ဟက္နည္း

📱ဖုန္းနံပါတ္ ဟက္နည္း📱


ေကာင္မေလးေတြရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို လိုခ်င္ၾကတယ္မဟုတ္လား။ နည္းမ်ဳိးစံု ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာလည္း ရိွခ်င္ရိွမယ္။ ပိုက္ဆံလည္း အကုန္အက်ခံခဲ့တာ ရိွမယ္ေနာ္။ မပူၾကပါနဲ႔။ 

လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ Hack နည္း သင္ေပးပါမယ္။ သခ်ၤာ ပရိယာယ္သံုးတာေနာ္။ ဦးေႏွာက္ေျခာက္လိုက္တာေနာ္။  ဂဏာန္းေပါင္းစက္ (Calculator) တစ္လံုးဆိုရင္ေတာ္ၿပီ။ သီျခားဝယ္စရာ မလိုဘူး၊ ဖုန္းမွာ အသင့္ရိွၿပီးသာ မဟုတ္လား။ ကဲ… လိုခ်င္တဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ပိုင္ရွင္ကို ေျပာလိုက္။ “မင္းေမြးသကၠရာဇ္ကို ငါတြက္ျပႏိုင္တယ္" လို႔ေျပာ။

သူသေဘာတူရင္ ေအာက္ေဖာ္ျပတဲ့ အဆင့္ ေတြကို လုပ္ေတာ့။ ဦးစြာ သူ႕ကို ဖုန္းထဲကေန ေပါင္းစက္ဖြင့္ေပးၿပီး ဖုန္းေပးလိုက္။ သင္တစ္ဖက္ကိုလွည့္ေန။ ေျပာသည့္အတိုင္း လိုက္လုပ္လို႔ ေျပာလိုက္။ ၿပီးေတာ့… အဆင့္ေတြကို လုပ္ခိုင္း။
အဆင့္ (၁) ☞ ဖုန္းနံပါတ္က တိုင္းျပည္ကုဒ္ ၂လံုး (09*********) ‘၀၉’ ကို ပယ္ၿပီး အစ       4လံုး ေရးခိုင္းပါ။ 

အဆင့္ (၂) ☞ တစ္ဆက္တည္း  ေနာက္ဆံုးတြင္ သုည ၁ လံုး ကပ္ေရး။

အဆင့္ (၃) ☞ ျဖစ္လာတဲ့ ဂဏန္းကို ၈၀ နဲ႔ ေျမာက္ပါ။

အဆင့္ (၄) ☞ ရလာတဲ့အေျဖမွာ ၁ ကိုေပါင္းပါ။

အဆင့္ (၅) ☞ ၿပီးေတာ့ 250 နဲ႔ေျမႇာက္ပါ။

အဆင့္ (၆) ☞ ေနာက္ဆံုး ဖုန္းနံပါတ္ 5 လံုးကို ထည့္ ေပါင္းပါ။ (ဥပမာ- *******64321)

အဆင့္ (၇) ☞ အဆင့္ ၆ ကို တစ္ခါထပ္ေပါင္းပါ။

အဆင့္ (၈) ☞ ရလာတဲ့ အေျဖမွ ၂၅၀ ကိုႏုတ္ပါ။

အဆင့္ (၉) ☞ ရလဒ္ကို ၂ နဲ႔ စားပါ။

ၿပီးရင္ ရလဒ္အေျဖကို သင့္ဖုန္းမွာ မွတ္ပါ။ ဒါေလာက္ဆို သူ႕နံပါတ္ရသြားပါၿပီ။ 
📌 [{(***0×80)+1}250+(*****+*****)-250}÷2]= ဖုန္းနံပါတ္
 မွတ္ခ်က္  ✒ ၾကယ္ပြင့္ (*) ဟာ ဖုန္းနံပါတ္မွ ေရွ႕ေနာက္ ဂဏန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႕ကို ေမြးသကၠရာဇ္ ရွင္းျပလိုက္ပါ။ သူက လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ မွားတယ္ဆိုၿပီး သူျငင္းမယ္။ လိမ္ေနတာကိုး ဆိုၿပီး မင္းလဲ ျငင္းလိုက္ေပါ့။ အဲဒါ ေမြးသကၠရာဇ္ မဟုတ္တာ မင္းသိၿပီးသာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ေလ…ဟား…ဟား။ 

လုပ္ၾကည့္လိုက္၊ အဆင္ေျပမွာပါ။ 

21 kisím mancóré Salam doun Mokuru

Tuloyá ☞  Pai Soe21 kisím mancóré Sálam doun Mokuru
[(၂၁) ဦး​ေသာသူအား စလာမ္​​ေပးျခင္​း မကၠ႐ူ ]

🔮 ​Nomaz forédde ottót
      (နမာဇ္​ဝတ္​ျပဳ​ေနစဥ္)

🔮​ Quraan telawot gorí báiccót
      (က်မ္​းျမတ္​ကုရ္​အာန္​ကို သီလာဝသ္​ျပဳ​ေနစဥ္)

🔮 Zikír gorí báiccót
      (တရားဓမၼႏွင္​့ ဇိကိရ္​၌ ​ေမြ​ေလ်ွာ္​​ေနစဥ္)

🔮 Hádis hoiya ar hudbá hoi báiccót
      (ဟဒီးဆ္ ​ေဟာၾကာဆင္​့ဆို​ေနသူႏွင္​့ ခြသ္​ဗာဟ္​မိန္​႔ၾကား​ေနစဥ္​)

🔮 Uoror sair kisím óre fúnedde ottót
      (တင္​ျပပါ ​ေလးခုဘက္​သို႔ နားစြင္​့​ေနစဥ္​)

🔮 Bisar goredde khazi ré
      (တရားစီရင္​​ေန​ေသာ တရားသူႀကီး ( ဆိုလိုသည္​မွာ တရားသူႀကီးသည္​ တရားစီရင္​ရန္​ ထိုင္​ခံု၌ထိုင္​​ေသာအခါ တရာလိုႏွင္​့တရာခံတို႔က)

🔮 Mosála fusár goredde ottót
      (သာသနာ့ပညာဆိုင္​ရာ ​ေဆြး​ေႏြး​ေနစဥ္​)

🔮 Azan dibaiccot muazzen oré
      (အာဇာန္​ဆို​ေနစဥ္​ မုအပ္​ဇင္​)

🔮 Tokbir hoi báiccót
      (သကၠဗီရ္​ ဆို​ေနစဥ္​)

🔮 Dini elóm cíki báiccót
      (သာသနာ့ပညာ သင္​ၾကား​ေနစဥ္​ ( ပညာသင္​ၾကား​ေပးစဥ္​ )

🔮 Juwan hoinná ókkol
      ( ႏုပ်ိဳ​ေသာ မိန္​းက​ေလမ်ား)

🔮 Juwa kéloiyá, nicá hoiya, athíya hoya, boraiya, januwar eri di dórmo goroya, tal bazana goroya 
     (ဖဲသမားအရက္​သမားမ်ား၊ အတင္​းအဖ်င္​း​ေျပာသူ၊ မာန​ေထာင္​ထားသူ၊ ခို သတၱ၀ါ ကို အဓိ႒ာန္​ထား လႊတ္​သူ၊ သီခ်င္​းဆိုသူ၊ တီးမႈတ္​သူ)

🔮 Bou zamai mockari goredde ottót
      (ဇနီး​ေမာင္​ႏွံ႔ က်ီစယ္​ကလူျပဳ​ေနစဥ္​)

🔮 Allahré inkar goróya
      (အလႅာဟ္​အ႐ွင္​ျမတ္​အား ျငင္​းဆန္​သူ)

🔮 Uidda matá ré
      (ေခါင္​းဗလာ႐ွိသူ)

🔮 Hána haddé ottót
      (အစားစား​ေနစဥ္​)

🔮 Fecák fehéna gorí báiccot
      (က်င္​ႀကီး၊ က်င္​ငယ္​ စြန္​႔​စဥ္​)

🔮 Kafer
      (ကာဖီရ္​)

🔮 Fókkor
      (လူလိမ္​)

🔮 Hosúri tuaya
      (လူတို႔၏အျပစ္​ကို အျမဲ႐ွာ​ေနသူ)

🔮 Gali guli goróya
      (ဆဲ​ေရးတိုင္​ထြာသူ)


Háwala:      Kanzul Masaayil, zildó 2, 67 lombor ficthá.
(ကိုးကားက်မ္​း။ ။ ကန္​ဇုလ္​မစာအီလ္​ စာမ်က္​ႏွာ ၆၇ အတြဲ ၂)
📓📓📓📓📓📓📓📓📓📓📓📓📓📓📓📓📓📓📓📓📓

5 októ nomas oré októr uore ada gorilé 9 wán ijjot ekram bokcíc

5 Októ Nomas oré Októr uore Ada Gorílé 9 wán Ijjot Ekram Bokcíc goríbo. 
Iín ki ki hoilé,

Tuloya ☞. June Ali


1. Allah ye ador goríbo. 
2. Gar sehet gom tákibo. 
3. Fírista yé hefazot goríbo. 
4. Íbar gorot borkot foñsi bo. 
5. Siyárat nur comki bo. 
6. Ful sirat oré bijli monto farai faribo. 
7. Jahanom or oin ottún hálasi faibo. 
8. Dil mon norom tákibo. 
9. Hóti no goredé mancór fuñare, ocanti sára mancór fuñaré rakibo.

5 októ Nomas oré nagá sará forí fari bolla aññará beggun oré toufik douk. Aamin.နမားဇ္ငါးႀကိမ္ကို အခ်ိန္မွန္မွန္ဝတ္ျပဳသူအား အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ (၉) မ်ဳိးေသာ ဂုဏ္သိကၡာကို ခ်ီးျမင့္ေပးသနားေတာ္မူလိမ့္မည္။
၎တို႔မွာ ......

၁။ နမာဇ္ဝတ္ျပဳသူအား အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။
၂။ ၎၏ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေနေစလိမ့္မည္။
၃။ ဖရိ္႐ွ္သာမ်ား၏ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ့ကို ခံရလိမ့္မည္။
၄။ ထိုသူ၏ ေနအိမ္၌ ဗရ္ကသ္ မဂၤလာမ်ားက်ေရာက္ေနလိမ့္မည္။
၅။ ထိုသူ၏ မ်က္ႏွာမွာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ လကၡဏာမ်ားျဖင့္ လင္းဝင္းေတာက္ပေနလိမ့္မည္။
၆။ ပုလ္ေဆြရားသ္ တံတားေပၚမွ လ်င္ျမန္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္လိမ့္မည္။
၇။ ဂ်ဟနၷမ္၏မီးေဘးမွ ခ်မ္းသာခြင့္ရ႐ွိလိမ့္မည္။
၈။ ထိုသူ၏ စိတ္ႏွလုံးသားမွာ ႏူးညႇံ့သိမ္ေမြ႕ကာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေနလိမ့္မည္။
၉။ အႏၲရာယ္မျပဳသူ၏ အနီးအပါး၌လည္းေကာင္း၊ စိတ္မခ်မ္းသာမႈအေပါင္းမွ ကင္းေဝးသူ၏ အနီးအပါး၌ လည္းေကာင္း ထိုသူ႔အား ေနထိုင္ေစလိမ့့္မည္ ျဖစ္သည္။

နမားဇ္ငါးႀကိမ္ကို စြဲစြဲျမဲျမဲ ဖတ္ႏိုင္စြမ္း အားလုံးကို အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ ခ်ီးျမင့္ေပးသနားေတာ္မႈပါ ။ (အာမိန္း)

တင္ဆက္သူ - ဇြန္ အာလီ

Monday, December 12, 2016

အၿပံဳးပုစၧာ (ေရးသူ- ေမာင္ခင္)အၿပံဳးပုစၧာ

 ေရးဖြဲ႕သူ   ☞ ေမာင္ခင္ [ရင္တြင္းျဖစ္]

ျပံဳးေနတဲ႔သူတို႔ဟန္…

ဘာအတြက္လဲေမး…
ေမးပါနဲ႔ေမာင္တို႔ရယ္…
'ရို' တို႔ေမာင္ စိတ္ဝယ္ညိႈးရတယ္….
ေလေလ့အႀကံေလး …။

ယခင္က သူတို႔မုန္း …
ယခုေတာ့ ျပံဳးျပေလဟန္…
ဘာဥာဏ္လို႔ေမး …
ေမးပါနဲ႔ ေမာင္တို႔ရယ္ …
'ရို'တို႔ေမာင္ စိတ္ဝယ္ညိႈးရတယ္ …
ေလေလ့ဥာဏ္ေလး …။

ညာဘက္က ကိုေရႊ'ရို'…
မ်က္ႏွာေတာ္ ညိႈးေနပ …
အဘယ္အတြက္ေႀကာင့္ေလး …
ေမးပါနဲ႔ ေမာင္တို႔ရယ္ …
'ရို'တို႔ေမာင္ စိတ္ဝယ္ညိႈးရတယ္…။

ဆံုးသြားရွာ ငါ့ေဆြမ်ိ်ဳးမ်ားကိုလ …
ျပန္ျမင္ေယာင္ ငါ့ရင္မွာမခ်ိတယ္ ….
တစ္ထည္သဘက္ ဆန္တစ္ဝက္ရယ္ႏွင့္ …
ပ်ားရည္နဲ႔ဝမ္းခ် လာ …
ငါေရႊ'ရို' ရင္မွာမခ်ိရယ္လို႔ …
ရင္တြင္းမွာ ငိုပဲြဆင္ကာျဖင့္ …
ညိႈးမိသေလးေလး ….......။                ။မွတ္ခ်က္။   ။ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ႀကိဳက္လြန္လို ႔ပို႔စ္တင္လိုက္တာ sorryပါ။ အခြင့္လႊတ္ပါ။