Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Wednesday, December 28, 2016

Islamot Mazé Biyátá Zindegir LafIslamot Mazé Biyátá Zindegir Laf

[အစၥလာမ့္အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထြဋ္ၿမတ္မူ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား]

☞ Bála maiya uggúa deki 70 gua oulia tún aró beetór.
[ ေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ဝလီေပါင္း( 70 )ထက္သာၿမတ္၏။]

☞ Hóraf maiya uggúa deki 1000 hóraf morot ottún aró bura.
[မေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ မေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသားေပါင္း( 1000 )ထက္ သာပိုဆိုး၏။]

☞ Hámila maiya uggúar nomaz 2 rohat deki hámil sára maiya fuar 70 rohat tún aró bicí. 
[ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏`နမာဇ္ ( 2 )ရကအသ္´သည္ ကိုယ္ဝန္မရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး၏ `နမာဇ္( 80 )ရကအသ္သာ ပိုထြဋ္ၿမတ္၏။]

☞ Dud hába dé Maá ré dud fotti fúçar bodolat ekkán ekkán suwab dibo.
 [ ႏို ့တိုက္ေကြ်းသည့္ မိခင္အား ႏို ့ရည္တစက္ၿခင္းအေပၚတြင္( သက္ရွိကိုရွင္ေစသည့္ )ေကာင္းမူတစ္ခုက်စီ ခ်ီးၿမွင့္ျခင္းခံရ ေပမည္။]

☞ Fercani loí górot accé dé hócom oré busdi cánti rake dé bibi ré 1-2 wár jihad ór suwab dibo.
[စိတ္ေသာကႏွင့္ ၿပန္ေရာက္လာသူ ခင္ပြန္းသည္အား ႏွစ္သိမ့္ႀသဘာစကားၿဖင့္ အားေပးသူ ဇနီးမယားကို ေဂ်ဟာဒ္( 1 )ႀကိမ္ ( 2 )ႀကိမ္၏ ကုသိုလ္အက်ိဳးစဝါးဗ္ကို ခ်ီးၿမင့္ျခင္း ခံရ၏။]

☞ Dud habat rait bór gum zai no faredé Maá ré 20 wá gulam azad goijjé dé edun suwab dibo.
[ ႏို ့တိုက္ရ၍ တစ္ညလံုးမအိပ္စက္ႏိုင္သည့္ မိခင္အား ကြ်န္( 20 )သူေကာင္းျပဳေသာ အက်ိဳးစဝါးဗ္ ခ်ီးၿမင့္ေတာ္မူ၏။]

☞ Hócom e bibi ré, bibi yé hócom oré adoror nozore sailé Allah ye ítara duiní zon óre rahamótor nozore saibuó.
 [ခင္ပြန္က ဇနီးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဇနီးက ခင္ပြန္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္ခင္ႀကင္နာေသာ အရူႏွင့္ႀကည့္ခဲ့ပါလွ်င္ အရွင္ၿမတ္ ကိုယ္တိုင္ ထိုဇနီးေမာင္ႏွံအား`ရဟ္မသ္´ဂရုဏာေတာ္သက္
ေသာအရွူႏွင့္ ရူႀကည့္ေတာ္မူမည္ၿဖစ္၏။]

☞ Bibi ye hócom oré Allahr rastat diferái nize górot usulor uoré táile hócom ór 500 bosór age Jonnot ot zaibo.

70000 fírista lói hur okkól ór sóddar boni Jonnot ót gusol gorái hail fucak finái buo ar hail fattór ór tas finái gúrat súwar oí hócomór soñi gorí buo.
[ဇနီးက ခင္ပြန္းကို အလႅာဟ္လမ္းေတာ္၌ ေစလႊတ္ျပီး မိမိအိမ္တြင္ စည္းကမ္းတက် က်င့္ႀကံေနထိုင္လ်င္ ထိုဇနီးသည္အား ခင္ပြန္းထက္ႏွစ္ေပါင္း ( 500 )ေစာ၍ ဂ်ႏၷသ္သို ့ဝင္ေစမည္ၿဖစ္၏။] 

ဖရိရွ္သာေပါင္း( 70000 )ႏွင့္ ဂ်ႏၷသ္ရွိ ဟူးရ္ကညာပ်ိဳမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္ေစမည့္အျပင္ ထိုသူမအား 
ဂ်ႏၷသ္၌ ေရခ်ိဳးသန္ ့စင္ေစျပီး ၿမစိမ္းေရာင္ဝတ္စံုႏွင့္ ၿမမကိုဋ္သရဖူ အားေဆာင္းေစျပီး ၿမင္းေပၚတြင္ စီးနင္းေစ လ်က္ ခင္ပြန္းအား ေစာင့္ႀကိဳေစမည္ ၿဖစ္၏။]

☞ Ze maá ye biraimma fuallá gúmzái nofarí biyaram gom gorí bólla kucíc gorí buo, íbaré Allah ye guná maf gorí di 12 bosór ór kobul oíyá ebadot ór suwab dibo. 
[အႀကင္မိခင္သည္ ကေလးနာမက်န္းၿဖစ္၍ မအိပ္ရသည့္အျပင္ ကေလးသက္သာရန္ ႀကိဳးစားေနပါက 
အရွင္ၿမတ္သည္ ထိုမိခင္၏ အျပစ္ဂိုနာဟ္မ်ားကို ခြင့္လြတ္ေတာ္မူျပီး( 12 )ႏွစ္တာ ကဘူလ္ျပဳ လက္ခံျပီးေသာ ေအဗာဒသ္၏ အက်ိဳးစဝါးဗ္ကို ခ်ီးၿမင့္ေတာ္မူေလသည္။]

☞ Ze maiya fuwa ye ‘Bismillah’ forí dud dui buó, janwar íbayé duwa gorí bo.
[အႀကင္အမ်ိဳးသမီးသည္( ဗိစၥမစ္လႅာ )ရြတ္ဆို၍ ႏြားႏို ့ညွစ္လွ်င္ ထိုသားေကာင္က အမ်ိဳးသမီးအား ဒိုအာၿပဳေပးေပမည္။]

☞ ‘Bismillah’ forí atha gúron, soil dúwa gorílé rizík ót borkot dibo.
 [( ဗိစၥမစ္လႅာ )ရြတ္ဆို၍ ဂ်ဳံနယ္ျခင္း၊ ဆန္ေဆးျခင္းမ်ားကိုျပဳလွ်င္ ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ ရိကၡာတြင္`ဗရ္ကသ္´မဂၤလာခ်ေပးေတာ္မူ၏။]

☞ Osin mancó ré saito za de maiya fuwaré Allah ye laánót dibo.
Osin maiya fuwa ré soun zeen háram osin morot fuwain óre soun ó háram.
[သူစိမ္းအမ်ိဳးသားကို ႀကည့္ရန္သြားေသာ အမ်ိဳးသမီး၏အေပၚတြင္ အရွင္ၿမတ္က လအ္နသ္ၿပဳေတာ္မူ၏။

ထို ့အတူ သူစိမ္းအမ်ိဳးသမီးကိုႀကည့္ျခင္း အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္( ဟရာမ္ )ၿဖစ္သကဲ့သို ့ သူစိမ္းအမ်ိဳးသားကို ႀကည့္ျခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္( ဟရာမ္ )ပင္ ၿဖစ္ေလသည္။]

☞ Zikír gorí gorí gór kusa dé maiya ré kaábá córif kusaiyé dé edun suwab dibo.
[ဇိကိရ္ျပဳလ်က္ တံၿမတ္စည္းလွည္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးအား ကအ္ဗာ ေက်ာင္းေတာ္ဝန္းက်င္၌ တံၿမတ္စည္း လွည္းသည့္ အက်ိဳးစဝါးဗ္ကို ခ်ီးၿမင့္ေတာ္မူမည္။]

☞ Nomas Ruza forí nizor gaaré pak rakí córom gaáre hefazot gorí hócom ór kusail coó dé maiya fuwainóre Jonnot or añcto wán dorzattú ze honó ekkán baí góli fari bo.
[နမာဇ္/ရိုဇာၿမဲျပီး ကိုယ္ကာယသန္ ့စင္မူကို ဂရုၿပဳ၍ မိမိတို ့၏ ကာအိေၿႏၵကို ေစာင့္ထိန္း ျပီးလွ်င္ ခင္ပြန္းသည္ ၏ အႏြံတာခံသူ အမ်ိဳးသမီးတို ့အတြက္ ဂ်ႏၷသ္သုခဘံု၏ တံခါး( 8 )ေပါက္မွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ တံခါးမွ ဂ်ႏၷသ္ သုခဘံုသို ့ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳ မည္ျဖစ္၏။]

☞ Girós ottún dáiza goidé gulam ar hócom ór hókum no mane de bibir nomas matár uottún óddó no uríbo.
[သခင့္ထံမွ ထြက္ေျပးသည္ ကြ်န္၏ နမာဇ္၊ ခင္ပြန္းလင္၏ အမိန္ ့ဖီဆန္သည့္ ဇနီးသည္တို ့၏ နမာဇ္မ်ား သည္ ဦးေခါင္းထက္မွပင္ အေပၚသို ့မတက္ႏိူင္ေပ။]

☞ Hamila r rait deki ebadot, din deki ruza hísafe banai diyé.
[ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္၏ ညသည္ ေအဗာဒသ္၊ ေန ့သည္ ရိုဇာ အၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားေလသည္။]

☞ Fuwar muk deke de Maallá 70 bosórór Nomas ar Ruzar súwab amal namat lekí dibo.
Biíli maiyar dukkór ek ek rog ór bodolat ek biínnar ebadot ór súwab dibo.
[ကေလးမ်က္ႏွာၿမင္သည့္မိခင္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း( 70 )နမာဇ္ ရိုဇာ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေရးမွတ္ေပမည္။ 

[ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ အနာတရျဖစ္လွ်င္ ဒုကၡခံရေသာ အေႀကာမွ်င္တစ္ခု( တစ္ခု )စီ၏အစား တစ္မနက္ခင္း ႀကိဳးပန္းသည့္ ေအဗာဒသ္၏ အက်ိဳး စဝါးဗ္အား ေပးသနားေတာ္မူမည္ ၿဖစ္၏။]

☞ Biíli maiya 40 dinnor bútoré entehal óilé cóhid ór zaga dibo.
[ကေလးေမြးဖြားျပီးေနာက္ ရက္( 40 )အတြင္း ကြယ္လြန္သည့္ မိခင္အား `ရွဟာဒသ္´၏ အဆင့္အတန္းကို ခ်ီးၿမင့္ေတာ္မူေပမည္။]

☞ Raitta fuwa hanilé gail nodi dud hábaile ek bosór ór Nomas/ Ruzar suwab dibo.
[ည၌ ကေလးငိုေသာအခါတြင္ မက်ိန္ဆဲဘဲႏို ့တိုက္လွ်င္ တစ္ႏွစ္တားလံုး နမာဇ္/ရိုဇာ၏ အက်ိဳးမ်ား ရရွိမည္ ၿဖစ္ေလသည္။]

☞ Dud hába de okto furailé fírista uggúa ai jonnot ór khúc hoborí dibo.
[ ႏို ့တိုက္ကာလၿပည့္ေၿမာက္လွ်င္( အသင္မအတြက္ အရွင္ၿမတ္က ဂ်ႏၷသ္သုခဘံုအား အတည္ျပဳျပီး ေႀကာင္း ) ဖရိရွ္သာ ေကာင္းကင္တမန္ တစ္ပါးက ေရာက္လာျပီး ( မိခင္ျဖစ္သူ၏ ပုခံုးကို ကိုင္၍ ) 
မဂၤလာသတင္းေျပာႀကားေပလိမ့္မည္။]

☞ Sófor ottún wafes aiccé dé hócom óre kérmos gore, hócom no tailé bewafa nogoré dé maiya fuwainnóre 12 bosór Nofolia ebadot goijjé dé edun súwab dibo.
[ခရီးမွျပန္လာေသာ ခင္ပြန္းအား(ေခသ္မသ္) ျပဳစုေကြ်းေမြးသည့္ အမ်ိဳးသမီး ခင္ပြန္းမရွိခိုက္ ေဖာက္ျပန္ျခင္း မ်ားလည္း မရွိခဲ့ပါလွ်င္( 12 )ႏွစ္တာ နဖိြလ္ေအဗာဒသ္၏ အက်ိဳးမ်ား ရရွိေပမည္။]

☞ Hócom e no arái oré gaa sibi diyé dé maiyya fua ré Cúna 7 tula sodka goijjé dé súwab dibo. Arái óre goillé rufa 7 tula sodka goijjé dé edun súwab dibo.
[ခင္ပြန္းလင္က မေစခိုင္းေသာ္ၿငားလည္း ႏွိပ္နယ္ေပးေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ ေရႊ( 7 )တိုလာ ဆြဒကာ ေပးလွဴသည့္ အက်ိဳးစဝါးဗ္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး ခင္ပြန္းလင္ေစခိုင္းသျဖင့္ ႏွိပ္နယ္ေပးေသာ ေငြ( 7 )တိုလာ ေပးလွဴသည့္ အက်ိဳးစဝါးဗ္မ်ား ရရွိေပမည္။]

☞ Hócom oré razi rakat moijjé dé bibillá Jonnot wajib.
 [ခင္ပြန္း၏ သေဘာတူေက်ႏွပ္မူရွိစဥ္၌ ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ ဇနီးမယားအတြက္ ဂ်ႏၷသ္သုခဘံု( ဝါဂ်စ္ဗ္ )ျဖစ္ေလသည္။]

☞ Bibi ré Dini elóm ekkán cíkailé 80 bosórór ebadot ór súwab dibo.
[ဇနီးျဖစ္သူကို သာသနာ့သင္ခန္းစာတစ္ပုဒ္ သင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း( 80 )ေအဗာဒသ္ အက်ိဳးစဝါးဗ္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္၏။]

☞ Osin ottún forda goro. Fatol hor finoya, Cáhawot ura, bimorom ore cahawat loi biraito soya, cúndor dehoya e.e maita fuwain deki jonnot ot goli nofari bo bolke Jonnot or kucbo óddo no faibo.
[သူစိမ္းမ်ားမွ( ပရ္ဒါ )လုပ္ပါ။ ပါးလႊာသည့္ဝတ္စံုဝတ္ဆင္ေသာသူမ၊ တဏွာရာဂႏိုးဆြသူမ သူစိမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားဘက္သို ့ တဏွာရာဂစိတ္ျဖင့္ စြဲလန္းေအာင္လုပ္သူမ၊ ဂုဏ္ပကာသနအလွခ်ယ္ျပသူမ၊ ထိုအမ်ိဳးသမီးတို ့သည္ ဂ်ႏၷသ္ သုခဘံု၌ မဝင္ေရာက္ရ။ ဂ်ႏၷသ္သုခဘံု၏ အနံ ့ကိုပင္ ရွဴရွိဴက္ခြင့္ရမည္ မဟုတ္ေပ။]

☞ Allah ré saitó Jonnoti ókkol ottún zaa foribó. Kintu forda nocin maiya ye saito Allah nize aibuó.
[အရွင္ၿမတ္အား ဖူးေမွ်ာ္ရန္အတြက္ ဂ်ႏၷတီမ်ားသြားႀကရမည္။ သို ့ေသာ္ ကာအိေၿႏၵေစာင့္စည္း၍ ( ပရ္ဒါ ) လံုၿခံဳစြာေနထိုင္သည့္  အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္ႀကေစရန္အတြက္မာမူကား အရွင္ၿမတ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ႀကြေရာက္လာေတာ္မူေပမည္ ၿဖစ္၏။]


☞ သင္အရွက္ အိေၿႏၵမရွိလွ်င္ ႀကိဳက္ရာလုပ္ေပေတာ့။ ဟဒီးစ္၊ အလႅာဟ္ သွၽင္ က်ေနာ္မ်ိဳး မိသားစုႏွင့္တကြ
အစၥလာမ့္ ေမာင္ႏွမမ်ားကို အသွၽင္ႏွစ္သက္သည့္အတိုင္းေနသြားႏိုင္သည့္ စြမ္းပကား ခ်ီးျမႇင့္ေပး သနားေတာ္မူပါ...အာမီးန္

🔮 📓

No comments:

Post a Comment