Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Thursday, March 15, 2018

ရဂ်ဗ္လျမတ္အေၾကာင္း❇ ရဂ်ဗ္လျမတ္အေၾကာင္း ❇

                ဒီရဂ်ဗ္လျမတ္န႔ဲပတ္သက္ျပီး မွန္ကန္ျပည့္စုံတ့ဲ စနဒ္ ဆင့္ျပန္ခ်က္န႔ဲတကြ တမန္ေတာ္ျမတ္ ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) မိန္႔ဆိုခ့ဲတာကေတာ့ ဒီရဂ်ဗ္လရဲ႕ ဆန္းဦးစလကို ျမင္တာန႔ဲတစ္ျပိဳင္နက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ( صلی اللّہ علیہ وسلم )က ဒီလိုဒုအာလုပ္ေတာ္မူတယ္။

(( أَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ ))

" အို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ရဂ်ဗ္လႏွင့္ယွအ္ဗာန္လမ်ားတြင္ ဗရ္ကသ္မဂၤလာ ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူပါ။ ျပီးေနာက္ ရမသြာန္လျမတ္ကိုပါ ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူပါ " လို႔ဆိုတယ္။ 

ဆိုလိုတာက ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး၏ သက္တမ္းကို ရမသြာန္လကုန္သည္အထိ ထားေပးပါ။ တနည္းအားျဖင့္ ရမသြာန္လမေရာက္မီအလ်င္ အဲဒီလျမတ္ကို ၾကိဳဆိုျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒီဒုအာဟာ ခိုင္လုံတ့ဲ စနဒ္န႔ဲတကြ ဆင့္ျပန္လာျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေပၚ အမလ္လုပ္ျခင္းဟာ စုႏၷသ္ ျဖစ္တယ္။ 

ယွရီအသ္တရားေတာ္မွာ ဒီအခ်က္ထက္ ပိုထင္ရွားတ့ဲ ဆင့္ဆိုခ်က္ လူအမ်ားၾကားမွာ ျပဳလုပ္ေနၾကတ့ဲ အျခားက်င့္စဥ္မ်ားအားလုံးန႔ဲ ပတ္သက္ျပီး ယွရီအသ္မွာ ထင္ရွားတ့ဲ ဆင့္ဆိုခ်က္ေတြ ဘာမွမရွိဘူး။
ဥပမာ ရဂ်ဗ္လ ( ၂၇ )ရက္ေန႔ညန႔ဲပတ္သက္ျပီး မဲအ့္ရာဂ်္လို႔သတ္မွတ္ၾကတယ္။ အဲဒီညမွာ ကဒရ္ညျမတ္ က့ဲသို႔ တန္ဖိုးရွိစြာန႔ဲ ကုန္ဆုံးေစလိုၾကတယ္။ ကဒရ္ညက့ဲသို႔ဘဲ ထူးျမတ္တ့ဲည ၊ အက်ိဳးရွိတ့ဲ ညလို႔ ယူဆေန ၾကတယ္။ ကြ်ႏ္ုပ္ ( မုဖ္သီသကီး ) တစ္ေနရာမွာ ဒီလိုေရးထားတာ ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ မဲအ့္ရာဂ်္ညက ကဒရ္ညထက္ ထူးျမတ္ျမင့္ျမတ္မႈမွာ သာလြန္ေသးတယ္လို႔ ေရးထားတာ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီညမွာ လူေတြက သီးျခားေသာ နမားဇ္မ်ားန႔ဲ ေက်ာ္ၾကားေအာင္ျပလာၾကတယ္။ ဒီညမ်ိဳးမွာ နမားဇ္ကို ဘာနိယသ္န႔ဲ ဘယ္ႏွစ္ ရကအသ္ ဖတ္ရမယ္။ ဘာစူရဟ္ေတြ တြဲရမယ္ ဆိုတာကအစ သတ္မွတ္လာၾကတယ္။ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သာ သိေတာ့တယ္။ မွတ္ထားပါ မိတ္ေဆြတို႔ ! ဒီလိုနမားဇ္မ်ိဳးေတြကို ဒီလိုသတ္မွတ္မႈမ်ိဳးေတြန႔ဲ ပတ္သက္ျပီး ခိုင္လုံတ့ဲ သက္ေသအေထာက္အထား ယွရီအသ္တရားေတာ္မွာ မရွိဘူး။

ပထမဦးဆုံးအခ်က္က ရဂ်ဗ္လ ( ၂၇ ) ရက္မွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) မဲအ့္ရာဂ်္ ေကာင္းကင္ခရီး ၾကြျမန္းသြားတယ္ဆိုတာန႔ဲပတ္သက္ျပီး ခိုင္လုံတ့ဲ အေထာက္အထားမရွိဘူး။ တခ်ိဳ႕က ရဗီအုလ္ေအာဝ္ဝလ္လမွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) မဲအ့္ရာဂ်္ခရီး ၾကြျမန္းတယ္လို႔ ဆိုၾကေပမယ့္ တခ်ိဳ႕က ရဂ်ဗ္လလို႔ ဆင့္ျပန္ျပီး တခ်ိဳ႕ကေတာ့ တျခားလလို႔ ဆင့္ျပန္ၾကတယ္။

 ျခံဳၾကည့္လိုက္ရင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) မဲအ့္ရာဂ်္ခရီး ၾကြျမန္းတဲ့ရက္ကို အတိအက် ဆင့္ျပန္ထားျခင္း မရွိဘူး။ ဒါန႔ဲပတ္သက္ျပီး စဥ္းစားစရာ အခ်က္တစ္ခုက ဒီညဟာ အလြန္မြန္ျမတ္တ့ဲ ယွဗၺိကဒရ္ညက့ဲသို႔ပင္ ထူးျမတ္တ့ဲည ျဖစ္ရိုးမွန္ရင္ ေႏွာင္းေခတ္လူေတြက ဒီညကို အတိအက် သတ္မွတ္ ဆင့္ျပန္ခ့ဲမွာဘဲ။ တကယ္ေတာ့ ဒီညကို ယခုတိုင္ တိက်တ့ဲ ဆင့္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ ခိုင္လုံတ့ဲဆင့္ျပန္ခ်က္ေတြ မရွိတ့ဲအတြက္ ဒီရဂ်ဗ္လ ( ၂၇ )ရက္ညဟာ မဲအ့္ရာဂ်္ညအျဖစ္ တိတိက်က် မသတ္မွတ္ႏိုင္ဘူး။

အကယ္၍ ဒီရဂ်ဗ္လ ( ၂၇ )ရက္ညမွာဘဲ တမန္ေတာ္ျမတ္ ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) မဲအ့္ရာဂ်္ ေကာင္းကင္ ခရီး ၾကြျမန္းေတာ္မူခ့ဲတယ္ထားပါဦး။ အဲဒီခရီးစဥ္မွာ အလြန္ၾကီးက်ယ္ မြန္ျမတ္တ့ဲ ျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲ တယ္။ ပထမတစ္ခ်က္က တမန္ေတာ္ျမတ္ ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္န႔ဲ အနီးဆုံးေနရာအထိ ခစားခြင့္ရခ့ဲတယ္။ ၎ေနာက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို " ဒီဒါရ္ " ဖူးေျမွာ္ခြင့္ရခ့ဲတယ္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္က ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ( صلی اللّہ علیہ وسلم )န႔ဲ အုမၼသ္သားမ်ားအတြက္ နမားဇ္ ( ၅ ) ၾကိမ္ကို လက္ေဆာင္ေတာ္အျဖစ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခ့ဲရတယ္။ ဒီကိစၥန႔ဲပတ္သက္ျပီး ဘယ္အီမာန္ရွင္ မုစ္လင္မ္မွ မျငင္းႏိုင္ဘူး။

ဒီအျဖစ္အပ်က္က နဗဝီ ( ၅ ) ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲျပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ( ၁၈ )ႏွစ္တိုင္တိုင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) သက္ရွိထင္ရွားေနထိုင္ေတာ္မူခ့ဲတယ္။ အဲဒီ ( ၁၈ )ႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ ( صلی اللّہ علیہ وسلم )က ကိုယ္တိုင္ ဒီမဲအ့္ရာဂ်္န႔ဲပတ္သက္ျပီး ဘာအမိန္႔မွ ေပးထားတ့ဲ အေထာက္အထားေတြ မေတြ႔ရဘူး။ အဲဒီညမွာ သီးသန္႔ အစီအစဥ္နဲ႔ အိဗာဒသ္ လုပ္ဖို႔ အမိန္႔ေတာ္လည္း မေပးခ့ဲဘူး။ ဒီညဟာ ကဒရ္ညက့ဲသို႔ စဝါးဗ္ရေစေအာင္၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစတ့ဲည ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ဝိရိယန႔ဲ အမလ္ထဲေနဖို႔ တိုက္တြန္းခ့ဲတ့ဲ အေထာက္အထား အမိန္႔ၾသဝါဒ လည္း ဘာတစ္ခြန္းမွ မမိန္႔ခ့ဲဘူး။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) ေခတ္မွာလည္း ဒီညမွာ သီးသန္႔ ႏိုးၾကားလ်က္ ဘာမွမလုပ္ခ့ဲသလို ဆြဟာဗဟ္သာဝကေတြကလည္း ဒီညန႔ဲပတ္သက္ျပီး ဘာမွ ႏိုးေဆာ္ တိုက္တြန္းမႈမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ အဲဒီညမွာ ႏိုးၾကားလ်က္ သီးသန္႔ အမလ္အိဗာဒသ္လုပ္ခ့ဲတာမ်ိဳးေတြ မေတြ႔ရဘူး။

တမန္ေတာ္ျမတ္ ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) ဝဖွာသ္ျဖစ္ ကြယ္လြန္ေတာ္မူသြားျပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ( ၁၀၀ ) တိုင္တိုင္ ဆြဟာဗဟ္မ်ား ဒီဒုႏၷယာေလာကမွာ သက္ရွိထင္ရွားေနထိုင္ခ့ဲၾကတယ္။ အဲဒီႏွစ္ေပါင္း ( ၁၀၀ ) အတြင္းမွာ ဆြဟာဗဟ္မ်ားက ဒီ မဲအ့္ရာဂ်္န႔ဲပတ္သက္ျပီး ရဂ်ဗ္လ ( ၂၇ )ရက္ညမွာ သီးသန္႔ အမလ္ အိဗာဒသ္ရဲ႕အစီအစဥ္ အခမ္းအနားမ်ိဳး ျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း ခိုင္လုံတ့ဲ သက္ေသအေထာက္အထား ဘာမွ မေတြ႔ခ့ဲရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) ကိုယ္တိုင္ မလုပ္ခ့ဲတ့ဲကိစၥ၊ ဆြဟာဗဟ္မ်ားလည္း မလုပ္ခ့ဲတ့ဲ ကိစၥရပ္ကို ဒီးန္သာသနာေတာ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ စုႏၷသ္တစ္ခုလို႔ သတ္မွတ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ စုႏၷသ္တစ္ခုလိုမ်ိဳး အမလ္လုပ္ျခင္း စတ့ဲအရာအားလုံးဟာ " ဗိဒ္အသ္ " တရားသစ္တီထြင္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ( معاذاللّه အရွင္ျမတ္ထံခိုလႈံပါ၏ ) ဒီလိုဆိုခ့ဲမယ္။ " ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ( صلی اللّہ علیہ وسلم )ထက္ ပိုျပီး တတ္သိနားလည္လို႔ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ကြ်န္ေတာ္ ကေတာ့ျဖင့္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားထက္ သာပိုျပီး ဒီးန္သာသနာေတာ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔မလုပ္လည္း ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ လုပ္မွာဘဲ " လို႔ဆိုခ့ဲရင္ေတာ့ ဒီလူထက္ပိုျပီး မိုက္မဲသူ၊ အသိဥာဏ္ ကင္းမ့ဲတ့ဲသူ ဒီဒုႏၷယာေလာကထဲ ရွိမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဒီးန္သာသနာေရးန႔ဲ ဘယ္ေလာက္ႏႈိက္ႏႈိက္ခြ်တ္ခြ်တ္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေနျငားလည္း တကယ္တမ္းမွာေတာ့ ဆြဟာဗဟ္မ်ား၊ သာဗိအီးန္မ်ား၊ သဗသာဗိအီးန္မ်ားသာလ်ွင္ အားလုံးထက္ ပိုျပီး ဒီးန္သာသနာကို သိခ့ဲၾကသူေတြ၊ ဒီးန္သာသနာကို နားလည္ခ့ဲၾကသူေတြ၊ ဒီးန္သာသနာေတာ္အေပၚ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးခ့ဲၾကသူေတြ၊ ဒီးန္သာသနာေတာ္အေပၚ နာခံက်င့္သုံးၾကသူေတြ ျဖစ္ခ့ဲၾကတယ္။ ယခု လူတစ္ေယာက္က ေျပာမယ္။ " ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ သူတို႔ထက္ပိုျပီး နားလည္ပါတယ္။ သူတို႔ထက္ပိုျပီး ဒီးန္သာသနာေတာ္ကို လိုလားစိတ္ ရွိသူပါ။ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ထက္ပိုျပီး ဒီးန္သာသနာအေပၚ နာခံက်င့္သုံးတ့ဲသူပါ " လို႔ ေျပာရင္ေတာ့ ဒီလူဟာ နလဗိန္းတုံးလူ ၊ တကယ္တမ္း ဒီးန္သာသနာေတာ္ကို ဘာမွမသိတ့ဲ လူတစ္ေယာက္လို႔ သတ္မွတ္ရံုေပါ့။

ဒါေၾကာင့္ ဒီ ရဂ်ဗ္လ ( ၂၇ )ရက္ညမွာ သီးသန္႔ အမလ္တစ္စုံတစ္ရာလုပ္ျခင္း " ဗိဒ္အသ္ " ျဖစ္တယ္။ အကယ္၍ ဒီညလိုဘဲ တျခားညေတြမွာ အမလ္လုပ္ေနမယ္။ ေန႔စဥ္ ဒါမွမဟုတ္ အစဥ္ျပဳေနက် အမလ္အျဖစ္န႔ဲ ဒီ ( ၂၇ ) ရက္ညမွာလည္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္ျမဲ လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးေပါ့။
ဒီလိုဘဲ ရဂ်ဗ္လ ( ၂၇ )ရက္ေန႔မွာ တခ်ိဳ႕က ရိုဇဟ္ထားၾကတယ္။ အာယွဴရဟ္ရိုဇဟ္တို႔ ၊ အရဖွသ္ေန႔ရဲ႕ ရိုဇဟ္တို႔လို မြန္ျမတ္ထူးကဲတ့ဲ ရိုဇဟ္လို သတ္မွတ္ ယုံၾကည္ေနၾကတယ္။ မွတ္ထားရမွာက ဒီရိုဇဟ္န႔ဲပတ္သက္ျပီး မခိုင္မာတ့ဲ အဆိုတစ္ခုႏွစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ ခိုင္မာတ့ဲ ဆင့္ျပန္ခ်က္ကေတာ့ တစ္ခုမွ မရွိဘူး။

ဟဇ္ရသ္ အုမရ္ ( رضی اللّہ عنہ )သခင္ရဲ႕ ခိလာဖွသ္ေခတ္မွာ လူတခ်ိဳ႕က ဒီရဂ်ဗ္လ ( ၂၇ )ရက္ေန႔မွာ သီးသန္႔ရိုဇဟ္ ထားၾကတယ္။ ဟဇ္ရသ္ အုမရ္ ( رضی اللّہ عنہ ) သခင္ကလည္း သူ႔ေခတ္မွာ သူသက္ရွိ ထင္ရွားရွိေနစဥ္အတြင္းမွာ ဒီးန္သာသနာေတာ္န႔ဲပတ္သက္ျပီး အနည္းငယ္ မွားယြင္းမႈမ်ိဳးပင္ျဖစ္ေစ လက္မခံႏိုင္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီစကားၾကားတာန႔ဲခ်က္ခ်င္း အိမ္ကေနထြက္ျပီး အဲဒီလူေတြထံသြားေတြ႔တယ္။ ေနာက္ျပီး အတင္းအဓမၼ လူေတြကို အစားအေသာက္ တစ္စုံတစ္ရာ စားခိုင္းတယ္။ " အသင္တို႔ ရိုဇဟ္မထားၾကပါဘူးဆိုတ့ဲ အေထာက္အထားျပႏိုင္ဖို႔ ငါ အုမရ္ ေရွ႕မွာ စားေသာက္ျပရမယ္ " လို႔ ခိုင္းတယ္။ ဒါမွလူေတြရဲ႕အထင္မွာ ဒီရိုဇဟ္ဟာ ဘာမွထူးျခားတ့ဲ ရိုဇဟ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို အထင္အရွား သိလာမွာ ျဖစ္တယ္။ တျခား နဖိလ္ရိုဇဟ္မ်ားက့ဲသို႔ နဖိလ္ရိုဇဟ္အဆင့္မ်ွသာရွိတယ္။ တျခားေန႔ေတြန႔ဲ ဘာမွမကြာဘူး။ ဟဇ္ရသ္ အုမရ္ ( رضی اللّہ عنہ ) သခင္ၾကီးက ဒီကိစၥကို " ဗိဒ္အသ္ " ျဖစ္လို႔ အင္အားသုံးျပီး ပိတ္ပင္တားျမစ္ခ့ဲတယ္။ ဒီးန္သာသနာေတာ္ထဲမွာ ဘာမွ အတိုးအေလ်ာ့လုပ္တာကို မၾကိဳက္ဘူး။

အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္က " ဘာလဲ ? ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီညမွာ တစ္ညလုံး ႏိုးၾကားလ်က္ အမလ္အိဗာဒသ္လုပ္မယ္။ ေန႔မွာ ရိုဇဟ္ထားၾကမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ မေကာင္းမႈအလုပ္လား? သူခိုး ဓါးျပ အလုပ္ျဖစ္လို႔လား ? မူးယစ္ရမ္းကားတ့ဲ အလုပ္ျဖစ္လို႔လား ? ဒါကို ဘာ့ေၾကာင့္ မေကာင္းတ့ဲအလုပ္လို႔ သတ္မွတ္ရတာလဲ ? လို႔ ေစာဒကတက္ခ့ဲမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ...
ဟဇ္ရသ္ အုမရ္ ( رضی اللّہ عنہ ) သခင္ဆိုတ့ဲ ဆြဟာဗဟ္ၾကီးက ဘာ့ေၾကာင့္တားျမစ္ရတာလဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

အဲဒီေန႔မွာ သီးသန္႔ရိုဇဟ္ထားဖို႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က အမိန္႔မေပးထားဘူး။ ဒါကို မိမိဘက္က အသစ္ထြင္ျပီး ကိုယ့္သေဘာန႔ဲ ဓေလ့ထုံးစံ အစဥ္အလာတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံက်င့္သုံးျခင္းကပင္လ်ွင္ အျပစ္ထိုက္ေနတယ္။ ကြ်ႏ္ုပ္ ( မုဖ္သီသကီး ) အၾကိမ္ၾကိမ္ တင္ျပခ့ဲဘူးပါတယ္။ ဒီးန္သာသနာေတာ္ရဲ႕ ထူးျခားတ့ဲ ဝိေသသကိုက နာခံျခင္း ျဖစ္တယ္။ " ငါအရွင္ျမတ္ရဲ႕အမိန္႔ေတာ္ကို နာခံၾက။ ငါအရွင့္ ရစူလ္ရဲ႕ အမိန္႔ကို နာခံၾက " လို႔ဆိုထားတယ္။ အကယ္၍ အရွင္ျမတ္က နမားဇ္ဖတ္ၾကလို႔ အမိန္႔ေပးတ့ဲအခါ နမားဇ္ဖတ္ျခင္းဟာလည္း အိဗာဒသ္ ျဖစ္တယ္။ အကယ္၍ အရွင္ျမတ္က နမားဇ္မဖတ္န႔ဲလို႔ အမိန္႔ေပးတ့ဲ အခါ နမားဇ္မဖတ္ျခင္းဟာလည္း အိဗာဒသ္ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုဘဲ ရိုဇဟ္ထားလို႔ အမိန္႔ေပးတ့ဲအခါ ရိုဇဟ္ ထားျခင္းဟာလည္း အိဗာဒသ္ ျဖစ္တယ္။ ရိုဇဟ္မထားဖို႔ အမိန္႔ေပးတ့ဲအခါ ရိုဇဟ္ မထားျခင္းဟာ လည္း အိဗာဒသ္ ျဖစ္တယ္။ အကယ္၍ တားျမစ္ထားတ့ဲအခ်ိန္မွာ ရိုဇဟ္ထားခ့ဲရင္ ဒီးန္သာသနာ့အမိန္႔ကို ခ်ိဳးေဖါက္ရာက်တယ္။ ဒီးန္သာသနာေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ရာေရာက္တယ္။ ဒီးန္သာသနာ့ရဲ႕အလုပ္တာဝန္ဝတၱရားအားလုံးဟာ အမိန္႔နာခံျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။

အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဒီရဂ်ဗ္လ ( ၂၇ ) ရက္ေန႔မွာ ထူးထူးျခားျခား ရိုဇဟ္ထားခ့ဲမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလူဟာ ဒီးန္သာသနာေတာ္မွာ အပိုခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းပဲေပါ့။ ဒီလို ထူးထူးျခားျခားသတ္မွတ္ျပီး ရိုဇဟ္ထားျခင္းဟာ မပိုင္ဘူး။ အကယ္၍ တျခားရက္ေတြမွာ ဒီလိုဘဲ ဒီရက္မွာလည္း ရိုဇဟ္ထားခ့ဲရင္ေတာ့ အေၾကာင္း မဟုတ္ဘူး။ တားျမစ္ခ်က္လည္း မရွိပါဘူး။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ဒီရဂ်ဗ္လ ( ၂၇ )ရက္ေန႔မွာဘဲ ထူးထူးျခားျခား စဝါးဗ္ပိုရတ့ဲ စုႏၷသ္ရိုဇဟ္အျဖစ္ သီးျခားသတ္မွတ္ျပီး ညမွာ အမလ္အိဗာဒသ္လုပ္ျခင္း၊ ေန႔မွာ ရိုဇဟ္ထားျခင္း အစရွိသည္မ်ားကေတာ့ " ဗိဒ္အသ္ " တရားသစ္တီထြင္ျခင္းျဖစ္တယ္။ မလုပ္ပိုင္ဘူး။
မဲအ့္ရာဂ်္ညဟာ အလြန္ထင္ရွားခ့ဲတ့ဲ ညတစ္ည ျဖစ္တယ္။ အဲဒီညမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) မိုးေကာင္းကင္ခရီးကို ၾကြျမန္းေတာ္မူခ့ဲတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီေန႔ အစၥလာမ့္အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ဒီ့ထက္ပိုျပီး ၾကီးက်ယ္အေရးပါတ့ဲ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ေနျပီး ဒီးန္သာသနာေတာ္က သတ္မွတ္ထားတ့ဲ ဖြရ္သြ္တာဝန္၊ ဝါဂ်ိဗ္တာဝန္ေတြထက္ပိုျပီး အၾကီးအက်ယ္အေရးပါတ့ဲ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ေနျပီ။ အဲ့ဒါကေတာ့ ရဂ်ဗ္လ ( ၂၇ )ရက္ေန႔ညမွာ မုန္႔အခ်ိဳလုပ္ျခင္းန႔ဲေဝငွျခင္း ျဖစ္တယ္။ အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဒီလူဟာ နမားဇ္ဖတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဖတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ရိုဇဟ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ မထားသည္ျဖစ္ေစ၊ အျပစ္ဂုနာဟ္ဒုစရိုက္ကေန ေရွာင္ၾကဥ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေရွာင္ၾကဥ္သည္ျဖစ္ေစေပါ့ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေန႔မွာ ဒီလို မုန္႔အခ်ိဳ မလုပ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဒီလူဟာ မုစ္လင္မ္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ (( တခ်ိဳ႕ေနရာေဒသမွာ မဲအ္ရာဂ်္ည အထိမ္းအမွတ္န႔ဲ ေမာဝ္လူးဒ္ယွရီးဖ္ဖတ္ၾကတယ္။ ကိယာမ္ေတြ ရပ္ၾကတယ္။ အဲဒီ အခမ္းအနားမွာ မပါဝင္ရင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ( صلی اللّہ علیہ وسلم )ကို မခ်စ္တ့ဲသူ ၊ မုစ္လင္မ္ မပီသသလိုလို ၾကည့္တာခံရတယ္။)) အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဒီဓေလ့ထုံးစံန႔ဲပတ္သက္ျပီး ကိုယ္တိုင္လည္း မလုပ္ဘူး။ တျခားသူမ်ားကိုလည္း မလုပ္ဖို႔ တားျမစ္လာမယ္ဆိုရင္ အဲဒီသူဟာ ေကာင္းေကာင္း က်ိန္ဆဲခံရမယ္။ ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ျခင္းခံရလိမ့္မယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘဲ သိေတာ့တယ္။ ဒီလို မုန္႔ခ်ိဳပြဲေတြ၊ လုပ္ေနတ့ဲ ဓေလ့ထုံးစံေတြ ဘယ္လိုေပၚလာသလဲဆိုတာ မသိဘူး။ ကုရ္အာန္န႔ဲဟဒီးဆ္မွာလည္း မရွိဘူး။ ဆြဟာဗဟ္ေတြ၊ သာဗိအီးန္ေတြ၊ သဗသာဗိအီးန္ေတြရဲ႕ လက္ထက္မွာလည္းမရွိဘူး။ ဒီအစြဲဟာ ဒီေလာက္ေတာင္ ၾကီးထြားလာၾကျပီ။ အိမ္မွာ ဒီးန္သာသနာေတာ္န႔ဲပတ္သက္ျပီး ေနာက္ထပ္ဘာ အေထာက္အထား နိမိတ္လကၡဏာမွ မရွိရင္ ေနပါေစ။ ဒီလို မုန္႔ပြဲေတြ၊ ဓေလ့ထုံးစံေတြ ရွိေနရင္ ေက်နပ္ျပီ။ ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြက ဒီလိုပြဲလမ္း အခမ္းအနားေလးေတြ၊ စားေသာက္ပြဲေလးေတြ လုပ္ရမွာကို ၾကိဳက္ၾကတယ္။ ဝါသနာလည္း ပါၾကတယ္။ တစ္ေယာက္န႔ဲ တစ္ေယာက္၊ တစ္အိမ္န႔ဲတစ္အိမ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေတြ႔ဆုံၾကတ့ဲပြဲမ်ိဳး စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အခမ္းအနားမ်ိဳးေလးေတြ လုပ္ေနၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အိမ္တိုင္းမွာ ပူရီေတြ ေၾကာ္တယ္။ ဟလဝါမုန္႔ေတြ ထိုးၾကတယ္။ ဒါ့ျပင္ ဒီအိမ္ကမုန႔္ကို ဟိုအိမ္ပို႔ ၊ ဟိုအိမ္က မုန္႔ကို ဒီအိမ္ပို႔န႔ဲ အရပ္ထဲ ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ေနၾက တယ္။ ယိႈင္တြာန္ကလည္း လူတိုင္းရဲ႕ရင္ထဲမွာ ဒီလိုပြဲမ်ိဳးကို အရသာေတြ႔ေစတယ္။ စိတ္ဝင္စားေစတယ္။ ဒီလိုန႔ဲလူေတြက နမားဇ္ဖတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဖတ္သည္ျဖစ္ေစ အေရးမၾကီးေတာ့ဘူး။ အေရးၾကီးတာ မုန္႔ေဝဖို႔၊ စားေသာက္ပြဲလုပ္ဖို႔ဘဲ။

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ !

ဒီအုမၼသ္ဟာ ဒီလို အလဟႆ အခ်ည္းအႏွီးလုပ္ငန္းထဲမွာ တျဖည္းျဖည္းန႔ဲ နစ္ျမဳပ္သြားခ့ဲျပီ။ အစစ္အမွန္ အေရးၾကီးတ့ဲအလုပ္ေတြ တိမ္ေကာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနၾကျပီ။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဒီအလုပ္ကို မသိနားမလည္ၾကလို႔ ဒီလိုျပဳလုပ္နစ္ျမဳပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္တယ္။ အစြဲေတာ့မရွိၾကဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီးန္သာသနာေတာ္ကို မသိနားမလည္ၾကလို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း အီဒုလ္အသြ္ဟာ ( ကုရ္ဗာနီအီးဒ္ ) ေန႔ေတြလိုဘဲ အေရးၾကီးတ့ဲေန႔၊ ကုရ္အာန္န႔ဲဟဒီးဆ္ေတာ္ေတြအရ အေထာက္အထား ခိုင္လုံစြာ ရွိေနတ့ဲ ေန႔တစ္ေန႔လို႔ ထင္မွတ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အုမၼသ္ကို ခ်ိဳသာႏူးည့ံစြာန႔ဲ ေျပာဆို တင္ျပျပီး ေရွာင္ၾကဥ္ၾကေစလိုတယ္။

အခ်ဳပ္ဆိုရရင္ ဒီရဂ်ဗ္လျမတ္ဟာ လျမတ္ရမသြာန္ရဲ႕ အၾကိဳလျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလေရာက္ရင္ မိမိကိုယ္ကို လျမတ္ရမသြာန္အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကရမယ္။ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ( صلی اللّہ علیہ وسلم )ကဒီရဂ်ဗ္လမွာ ဒီလိုဒုအာလုပ္ေတာ္မူခ့ဲတယ္။

(( أَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ ))
လူအမ်ားကိုလည္း ၾကိဳတင္သတိေပးထားတယ္။ ဒီလျမတ္ရမသြာန္ေရာက္ရင္ ေကာင္းမႈလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ အခ်ိန္အမ်ားဆုံးကုန္လြန္ေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဖိက္ရ္ ေသာက ပိုက္ခိုင္းထားပါတယ္။

(( အျမင္မမွား သတိထားျပီး ေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကပါေစ ))
အမလ္ျပဳက်င့္ႏိုင္ၾကပါေစ ... အာမီးန္
( အိဆ္ြလာဟီး ခုသ္ဗားသ္ )

Abu Adeebah
႐ွမ္းျပည္သားေလး sia hak khay
📆 ဟိဂ်္ရီ ၁၄၃၉ ၊ ဂ်မာဒဆ္ဆာနီလ ( ၂၆ )ရက္📆
📆 ၁၅ . ၃ . ၂၀၁၈ ( ၾကာသပေတးေန႔)📆

No comments:

Post a Comment