Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, September 24, 2019

ေရွးစကား ေရႊအလား [၄] | ႐ိုအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ေနထိုင္မႈဓေလ့ေရးသား - လူထုဝဏၰ|
“Maiya Fuwain Fañs Gírar Bútoré Táke.” 


ဤအဆိုကို “Maiya fuwain fañs fordar bútoré táke.” ဟုလည္း အခ်ဳိ႕က ဆိုၾကသည္။ ေရွးက်ေသာ ဆို႐ိုးကေတာ့ “Maiya fuwain fañs gírar bútoré táke.”ဟု ေတြ႕ရိွရပါသည္။ အာရ္ကာန္ျပည္တြင္ ဂ်မာတ္ ဘာသာေရး အားထုတ္မႈ အားတင္းလာခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ႕႐ိုတို႔က Girá အစား Parda ကို ရွာရိယတ္ အူရ္ဒူအဖြင့္က်မ္း အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ သံုးစြဲလာၾကသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ဒီေနရာတြင္ ပရ္ဒါ နဲ႔ ဂီရာ ဆိုလိုရင္းတူပါတယ္။ အကာအကြယ္လို႔ အနက္ရပါသည္။ 
“စကားထဲက ဇာတိျပ” ဆိုသကဲ့သို႔ သည္ဆို႐ိုးကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေဘးအႏၲရာယ္ အသီးသီးမွ ဘာသာေရး အဆံုးအမႏွင့္အညီ မိမိတို႔ နည္းစနစ္ျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ကို ေဖာ္ျပသည့္အျပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတို႔၏ ေနထိုင္မႈ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ အဆင့္အတန္းကိုလည္း ေပၚလြင္ေပးေနပါ သည္။ ဆို႐ိုး၏ အဓိကအပိုင္းက Maiya Fuwain (အမ်ဳိးသမီးမ်ား) ႏွင့္  Fáñs Gíra (အကာအကြယ္ ငါးမ်ဳိး) ဆက္ႏြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အကာငါးမ်ဳိးကား စကားတိုလြန္းေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္နက္႐ိႈင္းလွပါသည္။ 


႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတို႔၏ ေနထိုင္မႈဓေလ့သည္ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕လွေၾကာင္း ေရွ႕ကေဆာင္းပါးမ်ားတြင္လည္း အေထာက္အထား သာဓကႏွင့္တကြ  ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခု ဤ ေရွးစကားကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕ေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ အေထာက္အထား တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ေနအိမ္ေဆာက္သည့္ ပံုစံက မည္သည့္လူမ်ဳိးႏွင့္ မတူဘဲ တစ္မူထူးျခားလွသည္။ ျမင္ျမင္ခ်င္း ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး၏ အိမ္ၿခံျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အာရ္ကာန္ျပည္တြင္ လူမ်ဳိးႏွစ္မ်ဳိး ဒြန္တြဲေနထိုင္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ဓေလ့ထံုးစံတို႔မွာ နီးစပ္ဆက္ႏြယ္မႈရိွေသာ္လည္း၊ အခ်ဳိ႕မွာမူ သိသိသာသာ ခြဲျပားျခားနားပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ မိမိတို႔ေနထိုင္ေသာအိမ္ကို ယာယီတဲသဖြယ္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ တည္ေဆာက္သည္ မဟုတ္၊ လူေနအိမ္ဟု ေခၚေလာက္ေသာ အဂၤါရပ္ျပည့္စံုေအာင္ ေသေသသပ္သပ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး အိမ္ၿခံကိုလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အကာအကြယ္ျဖင့္ ပတ္ပတ္လည္ ဝန္းရံစည္းခတ္ၾကသည္။ ထိုအကာအကြယ္တို႔မွာ- 

(၁) Zóli ေခၚ အျပင္ၿခံစည္း႐ိုး၊
(၂) Olíbólir gírá ေခၚ မုခ္တံခါးကာ (အိမ္ၿခံတစ္ခုလံုး အတြင္းမွ ကာသည္မဟုတ္၊ အျပင္မွ ဝင္လာေသာ လူသည္ ဝင္ဝင္ခ်င္း အတြင္း၌ ရိွေသာ လူကို တိုက္႐ိုက္ မျမင္ရေအာင္ မုခ္တံခါး (Gáñçá) ေနာက္မွာ အကာအကြယ္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။)
(၃) Añttúa gíra (အမည္ကြဲရိွသည္) ေခၚ အိမ္ေနာက္ေဖးကို ကာရံထားေသာ အကာ ျဖစ္သည္။


ဤသို႔ အဂၤါရပ္ သံုးခုႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အိမ္ၿခံမ်ားကို  စနစ္တက် ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ေလ့ရိွသည္။ Zoli အျပင္အကာမွာ ကြၽဲ၊ ႏြား တိရစၧာန္တို႔၏ ေႏွာက္ယွက္မႈ၊ မေကာင္းစိတ္ရွင္တို႔၏ ေႏွာက္ယွက္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ Olibolir Girá သည္ အျပင္လူမ်ား အိမ္ၿခံထဲသို႔ ဝင္ေသာအခါ ဝင္ဝင္ခ်င္း အထဲရိွလူမ်ားကို တိုက္႐ိုက္မျမင္ရေအာင္ ဂိတ္ဝ ႏွင့္ မနီးမေဝးတြင္ ကန္႔လန္ျဖတ္ ကာထားေသာ အကာအပိုင္းအစျဖစ္သည္။ အိမ္ေနာက္ေဖးသည္  အိမ္တြင္းမႈကို အမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ကိုင္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုပ္လုပ္ရာ ေနရာျဖစ္သည္။ အိမ္ၿခံအတြင္း ေျမကြက္လပ္တြင္ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ အဝတ္ေလွ်ာ္ဖြတ္၊ ဆန္ေထာင္း စေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွေသာ ေနရာျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္ကင္း၍ လႊတ္လႊတ္လပ္လပ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကာျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ဤသို႔ေသာ္ အကာအကြယ္အတြင္း ေနထိုင္သည့္အျပင္ အိမ္နံရံ ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းသိမ့္ေမြ႕ေသာ အဝတ္အစား အဆင္အယင္ တန္ဆာ ကလည္း အကာအကြယ္ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔ေသာ္ အကာကြယ္ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ထားျခင္းကား ႐ိုတို႔သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တန္းတူညီတူ ဆက္ဆံသည္သာ မဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ပင္ ပို၍ အေလးထား ဂ႐ုစိုက္ အခြင့္အေရးေပးေနဟန္ ထင္ရွားေနေပသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္  အဆို၌ပါရိွေသာ Fañs Gíra (အကာ ငါးခု) မွာ-

၁။ Zóli 
၂။ Olíbólir gírá 
၃။ Añttúa gíra 
၄။ Góror berá 
၅။ Gaar hoor တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

[Read Also: ဘာသာတရားအသီးသီးမွ ဟိဂ်ာပ္အေၾကာင္း]


ဤသို႔အကာအကြယ္ ငါးခုထဲတြင္ ေနသည့္ အဖိုးတန္ဆံုး မြန္ျမတ္ေသာ ႐ိုအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေနထိုင္မႈစနစ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ရင္းႏီွးမႈမရိွေသာ အခ်ဳိ႕လူတို႔က အထင္မွား၍ “အလို! ႐ိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အကာငါးခု ခတ္၍ သိမ္းထားခံရ သည္။ အိမ္တြင္းပုန္းသည္၊ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးကို  ပိတ္ပင္သည္ စသည္ျဖင့္ ကိုယ္ေတြးထင္ရာ ေဝဖန္ၾကေလ သည္။  စင္စစ္ေသာ္ကား အကာ ငါးခုကို အထစ္ထစ္ ပတ္ပတ္လည္ စည္းခတ္သည့္မဟုတ္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ၿခံစည္း႐ိုးတစ္ခုတည္းထဲတြင္ အဂၤါရပ္ သံုးခု ပါဝင္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထိုၿခံစည္း႐ိုးရိွ အိမ္ထဲတြင္ မိသားစုဝင္ အမ်ဳိးသားမ်ားလည္း ေနထိုင္ၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ဤၿခံစည္း႐ိုးသည္ ႐ိုတို႔၏ အိမ္ဝင္းခတ္သည္ ပံုစံတစ္ခုသာျဖစ္သည္။  အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အိမ္အျပင္ထြက္ျခင္း ပိတ္ပင္သည္လည္း အလွ်င္းမဟုတ္ပါ။ အခြင့္အေရးမ်ား ပိတ္ပင္တားဆီးသည္လည္း  မဟုတ္ေခ်။  အိမ္အျပင္ ထြက္လိုကား ထြက္ႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ လုပ္လိုကား လုပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးအိေႁႏၵတန္ဆာျဖစ္ေသာ ပါရ္ဒါဟ္ အကာအကြယ္ႏွင့္ အျပင္ထြက္ရန္သာ ျဖစ္သည္။ အျခားေယာက်္ားမ်ားက ဆြဲေဆာင္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အဝတ္အစား ဝတ္ဆင္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္သာျဖစ္သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အတူ လယ္လုပ္၊ ယာခုတ္၊ ဆန္စပါး ေထာင္း၊ ဗိုင္းငင္ စသည့္ အလုပ္အႏုၾကမ္းမ်ားမွာပင္ တန္းတူညီတူ အလုပ္ခြင္သို႔ ပါဝင္ကူညီၾကသည္ကို အာရ္ကာရ္ျပည္တစ္ခြင္တြင္ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အျပင္ထြက္ျခင္းပိတ္ပင္ေသာ္ ဤအလုပ္မ်ဳိးကို မည္သို႔ လုပ္ေနသနည္း။ စဥ္းစားၾကည့္ပါေလာ။ ကာမအာ႐ံုသည္ မႏုႆႏွင့္ မကင္းျဖစ္သည္။ ထိုကာမအာ႐ံုသည္ က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ကာမအာ႐ံုကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးေသာ အျမင္၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အေတြ႕၊ အရသာ တို႔ကို အိေႁႏၵရိွရိွ ေစာင့္ထိန္းရပါမည္။ ဤပၪၥအိေႁႏၵကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ က်က္သေရေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး၏ တာဝန္ျဖစ္ေပသည္။ ဘာသာတရား တိုင္းတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ထိုသို႔ အိေႁႏၵရိွစြာ သြားလာေနထိုင္ရန္ ဆံုးမထားသည္ကို ေတြ႕ရိွႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္သာ ႐ိုအမ်ဳိးသမီးမ်ား အျပင္ထြက္ေသာအခါ ဘိုရ္ခါ ဝတ္႐ံုၿခံဳကာ မ်က္လႊာ ေအာက္ခ် သြားၾကပါသည္။  ျပင္းျပေသာ ေမႊးနံ႔သာ လိမ္းျခင္း၊ ပါးလႊာေသာ အဝတ္အထည္ ဝတ္ဆင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာေနထိုင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ မလိုအပ္ဘဲ ေနာက္တီးေနာက္ေတာက္ စကားေျပာဆိုျခင္းတို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည္။ ႐ိုယဥ္ေက်းမႈအရ ဘာသာေရးလမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အိမ္တြင္းအမ်ားအားျဖင့္ ေနထိုင္ရျခင္းသည္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးသည္ Male Dominion အိမ္ေထာင္ေရးကို က်င့္သံုးပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးတြင္ Female Dominion အိမ္ေထာင္ေရး ျဖစ္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက အိမ္ေထာင္ေရးကို ႀကီးၾကပ္ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အိမ္တြင္းေရး တာဝန္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ အျပင္ေလာက လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူရသည္။ ႐ံုးအလုပ္ကို တာဝန္ယူရသည့္လူသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ႐ံုးထဲတြင္ ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ အိမ္တြင္းမႈကို ႀကီးၾကပ္ရသည့္ သူသည္ အိမ္တြင္း၌ အခ်ိန္အမ်ားအျပား ကုန္ဆံုးမည္မွာ ထူးျခားစရာ မဟုတ္ပါ။  ဤသို႔ အိေႁႏၵရိွရိွ ဝတ္ဆင္ျခင္းသည္ မိမိကို အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္၏ အႏၲရာယ္ျပဳျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္ အျပင္ အျခားေယာက်္ား တစ္စံုတစ္ယာက္ကိုလည္း ကာမအာ႐ံု လံႈေဆာ္ေပး၍ မေကာင္းမႈျဖစ္ေစျခင္းမွ  ကယ္ဆယ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ မည္သည့္ ဘာဘာျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ လူမ်ဳိးျဖစ္ေစ  သည္ကာမဂုဏ္ ငါးရပ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မထိန္းေစာင့္လွ်င္ ယေန႔ကမ႓ာတြင္ ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရိွေသာ မုဒိမ္းမႈ၊ လိင္လုပ္ငန္း၊ အမ်ဳိးသမီးဘဝမ်ားကို ဖ်က္ဆီးမႈ၊ အိမ္ေထာင္ေရး မတည္ၿငိမ္မႈ စေသာ လူမူအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ ဒုစ႐ိုက္မ်ားကို တားဆီးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ယဥ္ေက်း လိမၼာေသာ လူသားသည္ တိရစၧာန္ထက္ေတာင္ ႐ိုင္းစိုင္းသြားပါလိမ့္မည္။ 


ဤသို႔လွ်င္ အမ်ဳိးဂုဏ္ က်က္သေရေဆာင္ေသာ ႐ိုအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ ဓေလ့ထံုးစံသည္ လူ႕အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္သည္မဟုတ္ဘဲ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။ No comments:

Post a Comment