Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, May 19, 2017

ဥပုသ္ သီလ ေဆာက္တည္ျခင္း(အပိုင္း-၁)

ဆရာၾကီး ဃနီ (ဓုဝံ-ရွမ္းျပည္)

✍️ ဒုတိယက်င့္၀တ္ ‘အိဗာဒသ္’ အျဖစ္ သင္တို႔အေပၚတြင္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ခ်မွတ္ထားေသာ ‘ဖရဒြ္’ မုခ်တာ၀န္မွာ ‘ဆီြယာမ္’ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျခင္းျဖစ္၏။

‘ဆီြယာမ္’ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ရျခင္း၏ သေဘာမွာ နံနက္အာ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္မွ ညေန ေန၀င္သည့္ အခ်ိန္အထိ စားျခင္း၊ ေသာက္ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခံစားျခင္း အစ႐ွိသည့္အမႈတို႔မွ လံုး၀ေ႐ွာင္ၾကဥ္ ေနထိုင္ျခင္း
ျဖစ္သည္။

(၁) ကမာၻဦးက ဥပုသ္မ်ားရွိခဲ့၏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‘ဆြလာသ္္’ ၀တ္ျပဳျခင္းကဲ့သို႔ ဤက်င့္၀တ္ ‘ဆီြယာမ္’ဥပုသ္မွာလည္း ကမၻာဦးအစကပင္ ‘နဗီ’ တမန္ေတာ္ အေပါင္းတို႔၏ ‘႐ွရီအသ္’ တရားလမ္းစဥ္မ်ားတြင္ ‘ဖရဒ္ြ’မုခ်တာ၀န္အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

ေ႐ွးအထက္ေက်ာ္အခါ ကာလက႐ွိခဲ့ေသာ သာသနာတိုင္း၊ အုပ္စုတိုင္း၌လည္း ‘နဗီ’ တမန္ေတာ္ ‘မုဟမၼဒ္’ ၏(အြမၼသ္) အသင္းေတာ္၀င္မ်ားနည္းတူ ‘ဆီြယာမ္’ ဥပုသ္သီလကိုေဆာက္တည္ခဲ့ၾကရေလသည္။ သို႔တေစတည္း ‘ဆီြယာမ္’ ဥပုသ္၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ၄င္းဥပုသ္ေဆာက္တည္ရေသာရက္မ်ား၊ ၄င္းဥပုသ္ေဆာက္တည္ရေသာ အခ်ိန္ပိုင္းကာလမ်ားမွာ ထိုထိုေသာ ‘႐ွရီအသ္’တရားလမ္းစဥ္တို႔၌ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိး႐ွိခဲ့ေလသည္။

ယေန႔မ်က္ေမွာက္တြင္လည္း မ်ားစြာေသာ ဘာသာတို႔တြင္ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျခင္းဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မွာ အသြင္တစ္မ်ဳိး၊ ပံုစံတစ္မ်ဳိးစီးျဖင့္ အသီးသီးတည္႐ွိလ်က္ပင္႐ွိေပသည္။ သို႔ရာတြင္ လူတို႔သည္ မိမိတို႔ ဘက္မွ အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရာစြက္ထားၾကသျဖင့္ မူလဥပုသ္၏ ပံုစံမွာ ပ်က္ျပယ္ သြားခဲ့ေစသည္။ 

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ မိန္႔ေတာ္မူထားသည္မွာ-
"အို ……… ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါတရားထား႐ွိၾကသူအေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔အလ်င္ ေ႐ွးယခင္႐ွိခဲ့ၾကေသာ (သာသနာ၀င္) လူတို႔ အေပၚ၌ ‘ဆီြယာမ္’ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ရန္အတြက္ အမိန္႔ေတာ္ျမတ္သတ္မွတ္ခဲ့ သကဲ့သို႔ အသင္တို႔အေပၚ၌လည္း ‘ဆီြယာမ္’ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ၾကရန္ အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ ခ်မွတ္ေတာ္ မူေခ်သည္။ သို႔မွသာ သင္တို႔သည္ ‘သတ္က္၀ါ’ ႐ွိသူ သူေတာ္စင္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကေပမည္။"
(ကုန္အာန္ - ၂း၁၈၃)

ဤအာယသ္ေတာ္အရ သိ႐ွိရသည္မွာ ေ႐ွးအထက္ေက်ာ္ အခါကာလမ်ား၌လည္း အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ ခ်မွတ္ထားအပ္ေသာ ‘႐ွရီအသ္’ တရားလမ္းစဥ္မ်ားတြင္ ‘ဆြလာသ္’၀တ္ျပဳရျခင္းႏွင့္ ‘ဆြီယာမ္’ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ရျခင္းဟူေသာ ‘အိဗာဒသ္’ ခ၀ပ္မႈကိုလည္း ခ်လွပ္ျခင္းမ႐ွိဘဲ ျပ႒ာန္းထားျခင္း႐ွိေခ်သည္။

စဥ္းစားၾကစို႔။ အလကၡာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ ေခတ္တိုင္း ေခတ္တိုင္း၌ ဤ ‘ဆီြယာမ္’ ဥပုသ္သီလေဆာက္ တည္ရျခင္းကို က်င့္၀တ္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ‘ဖရဒ္ြ’ မုခ်တာ၀န္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးအပ္ ထားခဲ့ျခင္းမ်ားမွာ ဤ ‘ဆီြယာမ္’ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ရာ၌ မည္သည့္ထူးျခားခ်က္မ်ား ကိန္းေအာင္တည္႐ွိေနပါသနည္း။

အစၥာလာမ္၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လူသားတို႔၏ ဘ၀သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးကို အလႅာဟ္ အ႐ွင္ျမတ္အား ‘အိဗာဒသ္’ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနရျခင္းအျဖစ္ႏွင့္ က်င့္ေဆာက္တည္သြား ၾကေစရန္ ျဖစ္သည္ဟူ၍ ယခင္က အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္တင္ျပခဲ့ေလၿပီ။ လူသည္ အမိ၀မ္းတြင္းကတည္းကပင္ ၾသဇာခံ ကၽြန္အျဖစ္ႏွင့္ ေမြးဖြားလာခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ရင္းခံရျခင္းအမႈသည္ လူတို႔၏ သဘာ၀ သေဘာတရားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

သေဘာမွာ ‘အိဗာဒသ္’ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ျခင္းဟူရာ၌ လူသားတို႔သည္ မိမိတို႔အေတြးအေခၚတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ အားလံုးေသာေဆာင္႐ြက္မႈ၊ လႈပ္႐ွားမႈဟူသမွ်၌လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ ၾသဇာခံ ကၽြန္ရင္းခံရျခင္းအျဖစ္မွ မ်က္ေတာင္တစ္ခပ္၊ လွ်ပ္တစ္ျပက္ အခ်ိန္မွ်ပင္ လြတ္လပ္ခြင့္ ရယူရန္ မျပဳသင့္။

လူသားတို႔အဖို႔ မိမိတို႔ ကၽြန္ရင္းခံရျခင္း၌ အစဥ္အၿမဲ အခ်ိန္႐ွိသေ႐ြ႕အေရးကိစၥတိုင္းတြင္ ဤသို႔ ဂ႐ုတစိုက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၾကရမည္။ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ အလိုဆႏၵေတာ္ႏွင့္ ႏွစ္ၿခိဳက္မႈကား မည္သည့္အခ်က္တို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုအ႐ွင္၏ အလိုဆႏၵေတာ္ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာအခ်က္တို႔ကား မည္သည့္အမႈကိစၥတို႔ျဖစ္သည္။ 

သို႔ဆင္ျခင္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ အလိုဆႏၵေတာ္ႏွင့္ ႏွစ္ၿခိဳက္မႈ႐ွိေသာ လမ္းစဥ္ ဘက္သို႔သာ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရမည္။ ထို အ႐ွင္အလိုဆႏၵေတာ္မ႐ွိေသာ၊ မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ အခ်က္တို႔ႏွင့္လည္း မီးက်ီး၊ မီးခဲတို႔ႏွင့္ ကင္းေ၀းေအာင္ေ႐ွာင္ကြင္း ေနထိုင္ဘိသကဲ့သို႔ ေ၀းစြာ ေ႐ွာင္႐ွားေနထိုင္ၾကရမည္။

အခ်ဳပ္မွာ ‘အလႅာဟ္’ အ႐ွင္ျမတ္အလိုေတာ္႐ွိေသာ လမ္းစဥ္အေပၚ၌သာခရီးႏွင္ၾက၍ ထိုအ႐ွင္မႏွစ္သက္ ေသာ လမ္းစဥ္တို႔ကို ေ႐ွာင္ကြင္းၾကရန္ျဖစ္သည္။

လူသားတစ္ဦး၏ ဘ၀သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးကို ဤပံုစံအတိုင္းအေရာင္ဆိုးျခင္းျဖင့္ အေရာင္ေျပာင္ လာမည္႐ွိေသာ္ ထိုအခါမ်ဳိးတြင္ ထိုသူ႔အဖို႔၌ အ႐ွင္သခင္၏ ၾသဇာခံ ကၽြန္ရင္းခံ ရာေသာ၀တၱရားမ်ားကို တိတိ က်က်ပင္ ေက်ပြန္ျခင္း႐ွိၿပီဟူ၍ မွတ္ယူ ၾကရမည္ျဖစ္၏။

"၄င္းျပင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ‘ကုရ္အာန္’ (၅၁း၅၆)လာ ‘အလႅာဟ္’အ႐ွင္ျမတ္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ (…………စင္စစ္ေသာ္ကား ငါအ႐ွင္ျမတ္သည္ လူသားႏွင့္ ဂ်င္န္တို႔ကို ငါအ႐ွင္ျမတ္အားသာလွ်င္ ‘အိဗာဒသ္’ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ျခင္းျပဳလုပ္ၾကရန္အလို႔ငွာ ငါအ႐ွင္ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူေပသည္။)…"
ဟူေသာ ေဒသနာေတာ္ျမတ္၏ ဆိုလိုသည့္ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္ကိုလည္း ျပည့္၀ေအာင္ျမင္စြာ က်င့္သံုးျခင္း႐ွိၿပီဟူ၍ ယူဆႏိုင္ၿပီျဖစ္သတည္း။


••••••••••••••••••••••••••••••••••▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

(အပိုင္း-၂)


♦️(၂) က်င့္၀တ္တိုင္း၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚတြင္ ‘ဖရဒြ္’ မုခ်တာ၀န္အျဖစ္ႏွင့္ ခ်မွတ္ခ်က္ထားေသာ ‘ဆြလာသ္’၊ ‘ဆီြယာမ္’၊ ‘ဇကာသ္’၊ ‘ဟဂ်္’ အစ႐ွိေသာ က်င့္၀တ္မ်ား၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ယင္းသည့္က်င့္၀တ္မ်ားကို က်င့္သံုးၾကၿပီးေနာက္ ‘အလႅာဟ္’အ႐ွင္ျမတ္အား (အခါမလပ္) ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ေနၾကေစျခင္းအလို႔ငွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၍ ေပးအပ္ေနျခင္းအမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟူ၍ ယခင္ကတင္ျပခဲ့ေခ်ၿပီ။

ဤအမႈကိုပင္ ဧရာမ ‘အိဗာဒသ္’ဟူ၍ ေခၚဆိုေခ်သည္။သင္တို႔သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ငါးႀကိမ္ငါးခါမွ် ‘႐ုကူအ္’ ႏွင့္ ‘စဂ်္ဒဟ္’ ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီဆိုကာမွ်ႏွင့္ ‘ရမဒြန္’ လျမတ္၌ ရက္ေပါင္း သံုးဆယ္တိတိ နံနက္အ႐ုဏ္တက္အခ်ိန္မွ ညေန ေန၀င္သည့္ အခ်ိန္အထိ အစာငတ္၊ ေရငတ္ခံေနၾကၿပီဆိုကာမွ်ႏွင့္ ၿပီးေနာက္ ပစၥည္းဥစၥာ ႀကြယ္၀သူအေနႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ‘ဇကာသ္’ေပးေဆာင္ ေနကာမွ်ႏွင့္ သင္တို႔အေပၚတြင္ တင္႐ွိေနေသာ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ ဓမၼ၀တ္မ်ားသည္ အားလံုးေက်ပြန္ျခင္း၊ ၿပီးျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္႐ွိၾကၿပီဟူ၍ မမွတ္ယူသင့္ေခ်။

ထိုက်င့္၀တ္တို႔မွအပ အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ မိမိတို႔အလို႐ွိရာ (စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါ)ေနထိုင္က်င့္သံုး ႏိုင္ခြင့္ရလ်က္ ထိုအ႐ွင္ျမတ္၏ ၾသဇာခံအျဖစ္မွ လြတ္လပ္ခြင့္ရ႐ွိၾကၿပီဟူ၍လည္း မယူဆသင့္ေခ်။

ယင္းက်င့္၀တ္တို႔ကို ‘ဖရဒြ္’မုခ်တာ၀န္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားေပးရျခင္း၏ အဓိပၸာယ္သေဘာ အဓိကရည္႐ြယ္ ခ်က္မွာ ထိုက်င့္၀တ္တို႔ျဖင့္ လူသားတို႔ကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရန္ျဖစ္သည့္ျပင္ လူသားတို႔၏ ဘ၀တစ္ခုလံုးကို “ဧရာမအိဗာဒသ္” အလႅာဟ္အ႐ွင္၏ ၾသဇာခံယူမႈအတြက္ အသံုးခ်သြားႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္၀သူမ်ားအျဖစ္ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္၏။

ဤရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ေ႐ွ႕၀ယ္သို႔ထား႐ွိၿပီး ‘ဆီြယာမ္’ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ရသည့္ က်င့္၀တ္သည္ လူသားတို႔ကို ဤ ‘ဧရာမအိဗာဒသ္’ အလို႔ငွာ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ေပးသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေလ့လာ သံုးသပ္ၾက ပါစို႔။

♦️(၃) “ဆီြယာမ္” ဥပုသ္၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
“ဆီြယာမ္” ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ရေသာ က်င့္၀တ္မွ တစ္ပါး အျခား “အိဗာဒသ္” ခ၀ပ္မႈဆိုရာ က်င့္၀တ္တို႔မွာ အျပင္အပမွ အျမင္ခံ႐ြက္ေဆာင္ၾကရေသာ က်င့္၀တ္မ်ားျဖစ္ေခ်သည္။ 

ဥပမာ-(က) “ဆြလာသ္” ၀တ္ျပဳရျခင္း၌ လူတို႔သည္ ထိုင္ရျခင္း၊ ထရျခင္း၊ ”႐ုကူအ္” ကုန္းရျခင္းႏွင့္ ”စဂ်္ဒဟ္” ဦးခ်ရျခင္းအမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရသည္ကို လူတို႔ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။

(ခ) ”ဟဂ်္” ျပဳလုပ္ရာ၌လည္း ခရီး႐ွည္ကိုသြားၾကရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေသာင္းသိန္းမ်ားစြာေသာလူတို႔ႏွင့္ ခရီးထြက္ၾကရသည္။

(ဂ) ”ဇကာသ္” ဆင္းရဲသားေၾကးေပးေဆာင္ရာ၌လည္း အနည္းဆံုးလူတစ္ဦးကေပးရ၍ အျခားလူတစ္ဦး က လက္ခံယူရ၏။

ယင္း ”အိဗာဒသ္” ခ၀ပ္မႈဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားမွာကား ဖံုးဖိလွ်ဳိ႕၀ွက္၍ထားျခင္းငွာမျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ အကယ္၍ သင္တို႔က ထိုခ၀ပ္ျခင္းအမႈတို႔ကို ျပဳလုပ္မည္ဆိုကလည္း တစ္ပါးသူတို႔ သိျမင္ႏိုင္၏။ သင္တို႔ ကိုယ္တိုင္ ထိုအမႈ တို႔ကို မျပဳလုပ္ဘဲေနၾကမည္ဆိုကလည္း တစ္ပါးလူတို႔က သိ႐ွိႏိုင္ေခ်သည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္း “အိဗာဒသ္” ခ၀ပ္မႈဆိုင္ရာက်င့္စဥ္တို႔ႏွင့္ မတူကြဲျပား၍ ”ဆီြယာမ္” ဥပုသ္သီလေဆာက္ တည္ရေသာ က်င့္၀တ္မွာကား အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ႏွင့္ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ထားေသာ ၾသဇာခံကၽြန္ပီသသူ ”ဗႏၵဟ္” မွ တစ္ပါး အျခားသူတို႔ အတိအက် သိ႐ွိႏိုင္ျခင္းမ႐ွိျဖစ္၏။

လူတစ္ဦးသည္ အျခားလူအမ်ား၏ ေ႐ွ႕တြင္ “စဟ္ရီ” ေခၚ ဥပုသ္ယူေသာ ထမင္းကို စားသံုးၿပီးေနာက္ ”အိဖြ္သြာရ္” ဥပုသ္လႊတ္ခ်ိန္အထိ လူတို႔ေ႐ွ႕၌ မည္သည့္အစားအေသာက္ကိုမွ် စားသံုးျခင္းမ႐ွိ၊ သို႔ရာတြင္ လူတို႔မျမင္ေအာင္ ထိုသူသည္ တိတ္တဆိတ္ ေရကိုေသာက္လိုက္မည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ခိုး၀ွက္၍ တစ္စံုတစ္ရာ စားသံုးလိုက္မည္ဆိုေသာ္ ဤသည္ကို ”အလႅာဟ္” အ႐ွင္ျမတ္မွတစ္ပါး မည္သူကမွ် သိမည္ မဟုတ္ေခ်။ သို႔ရာတြင္ လူတိုင္းက ထိုသူသည္ ”ဆီြယာမ္” ဥပုသ္ေဆာက္တည္ေနသည္ဟု ယူဆထားၾကေပဦးမည္။ စင္စစ္ထိုသူ ”ဆီြယာမ္” ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ထားျခင္းမဟုတ္ေပ။

”ဆီြယာမ္” ဥပုသ္၏ ယင္းအေျခအေနကို ေ႐ွ႕၀ယ္ထား၍ သင္တို႔ေကာင္းစြာဆင္ျခင္ေလာ့။

အၾကင္သူသည္ တကယ္စစ္မွန္ေသာ ”ဆီြယာမ္” ဥပုသ္သီလကို ေဆာက္တည္၍ေနသည္ဆိုအံ့။ ထိုသို႔ ေဆာက္တည္ျခင္း၌ ထိုသူသည္ တိတ္တဆိတ္ခိုး၀ွက္၍လည္း တစ္စံုတစ္ရာ စားေသာက္ျခင္းမျပဳ။ အလြန္ပူျခင္း ေျခာက္ေသြ႕ေသာရာသီတြင္ ေရငတ္သျဖင့္ လွ်ာထြက္လုမတတ္႐ွိရာ၌လည္း ေရတစ္ေပါက္မွ် အာခံတြင္းသို႔ မထည့္။ အစာငတ္၍ မြတ္သိပ္လြန္းသျဖင့္ မ်က္စိမ်ားျပာေ၀လ်က္႐ွိေသာ္လည္း အစားအေသာက္ တစ္စံုတစ္ခု တို႔ကို စားသံုးလိုက္ရန္ႀကံ႐ြယ္ျခင္း၊ အားထုတ္ျခင္း၊ အလ်င္းမ႐ွိ။ ထိုသူ႔စိတ္ႏွလံုး၌ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ ႀကြင္းမဲ့ဥႆံုအလံုးစံုကို သိျမင္ႏိုင္စြမ္းေတာ္မူသည္ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ကို အဘယ္မွ် ယံုၾကည္သက္၀င္မႈ ထက္သန္စြာ ႐ွိေနေခ်သနည္း။

၄င္း၏ အျပဳအမူ တစ္စံုတစ္ရာကို တစ္ေလာကလံုးကပင္ မျမင္ေအာင္ ဖံုးကြယ္၍ ထားႏိုင္ေစကာမူ “အလႅာဟ္”အ႐ွင္ျမတ္မျမင္ေအာင္ ကြယ္၀ွက္၍ မရေၾကာင္းကို ထိုသူ၌ အဘယ္မွ် ေလးေလးနက္နက္ စြဲၿမဲယူဆ ထား႐ွိေနေတာ့သနည္း။

ထိုသူ၏ စိတ္ႏွလံုး၌ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အား ေၾကာက္႐ြံ႕စိတ္ “သတ္က္၀ါ”အဘယ္မွ် ၀င္ဆံ့၍လာခဲ့ သနည္း။ မႏိုင္သည့္၀န္၊ ႀကီးေလးသည့္ဒုကၡတို႔ကို ထမ္း႐ြက္႐ွာသည္။ အလႅာဟ္အ႐ွင္အား ေၾကာက္႐ြံ႕ စိတ္ျဖင့္ “ဆီြယာမ္” ဥပုသ္၏ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း အမႈတို႔ကို မည္သို႔မွ် မျပဳလုပ္ဘဲ ေနေပသည္။ ထိုသူသည္ ”အာခိရသ္” တမလြန္ဘ၀တြင္ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈတို႔၏ အစားခံစံၾကရမည္ ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ “အကီဒဟ္” မွာ အဘယ္မွ်ပင္ ခိုင္မာစြဲၿမဲစြာ ထား႐ွိေနခဲ့သနည္း။

တစ္လတိတိအခ်ိန္တြင္ အနည္းဆံုး နာရီေပါင္း (၃၆၀)ၾကာမွ် ”ဆီြယာမ္” ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္လ်က္ ႐ွိေနခဲ့သည္။ ထိုကာလ အေတာအတြင္း၌ ေသၿပီးေနာက္ရင္ဆိုင္ရမည့္ တမလြန္ဘ၀ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒိြဟ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ရာေသာအခ်က္မွာ ထိုသူ၏ စိတ္ႏွလံုး၌ ျမဴမႈန္႔ခန္႔မွ်ပင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းမ႐ွိျဖစ္ခဲ့၏။

အကယ္၍သာ “အာခိရသ္” တမလြန္ဘ၀႐ွိ/မ႐ွိဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ဆိုးက်ဳိး/ေကာင္းက်ဳိးတို႔၏အစား-ခံ/စံ ရမည္ (သို႔မဟုတ္) မခံ/မစံရဟူေသာအခ်က္မ်ားသည္ ထိုသူ႔အဖို႔ ျပတ္သားမႈမ႐ွိဘဲ ယံုမွားသံသယသာ ျဖစ္ေနေသာ္ ၄င္း၏ ဆီြယာမ္ဥပုသ္ေဆာက္တည္ေနရေသာ သိကၡာပုဒ္မွာ အဘယ္မွာေအာင္ျမင္ႏိုင္ခြင့္ ႐ွိႏိုင္ေတာ့ မည္နည္း။

ယံုမွားသံသယျဖစ္ျခင္း၏ သေဘာတရားကား ရည္မွန္းခ်က္ကို အေျခမခိုင္ေစဘဲ စိတ္ဓာတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း သို႔ေရာက္႐ွိေစႏိုင္သည္။ သို႔အတြက္ အလႅာဟ္အ႐ွင့္ အမိန္႔ဗ်ာဒိတ္ေတာ္တို႔ကို သံသယျဖစ္လ်က္ႏွင့္ နာခံက်င့္သံုး ျခင္းျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာလံုး၀မစား၊ မေသာက္၊ ကာမဂုဏ္မခံစားဘဲေနမည္ဟူေသာ ရည္႐ြယ္ ခ်က္ကို တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ထားႏိုင္ရန္မွာ ျဖစ္ႏိုင္စရာအေၾကာင္းမ႐ွိေခ်။ ယံုၾကည္မႈ မ႐ွိလွ်င္ ဤမွ် အပင္ပန္း ဆင္းရဲခံစြာ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို လိုက္နာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ဤသို႔ အလႅာဟ္အ႐ွင္သည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း မြတ္စ္လင္မ္တို႔၏ ”အီမာန္” ယံုၾကည္ျခင္းကို တစ္လတိတိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးေလ့႐ွိေတာ္မူသည္။ ထိုစစ္ေဆးျခင္း၌ ေအာင္ျမင္သည္ႏွင့္အမွ် ထိုထိုေသာ သူတို႔၏ ”အီမာန္” ယံုၾကည္ခ်က္မွာလည္း ပိုမိုခိုင္မာလာသည္။

ဤကားစစ္းေဆးျခင္းတစ္ရပ္အေနႏွင့္ စမ္းသပ္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္၍ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈ တစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူထံတြင္ ပစၥည္းဥစၥာတစ္ခုခုကို ”အမာနသ္”အပ္ႏွံထားျခင္းသည္ ထိုသူ၏ သီလ သမာဓိတို႔ကို သင္တို႔က တနည္းအားျဖင့္ စမ္းသပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထိုစမ္းသပ္ျခင္း၌ ထိုသူသည္ ေအာင္ျမင္သည္႐ွိေသာ္၊ အပ္ႏွံေသာ ပစၥည္းဥစၥာတို႔တြင္ လိမ္လည္ေကာက္က်စ္ျခင္းမ႐ွိခဲ့ေသာ္ ထိုသူ၌ ”အမာနသ္” ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား အထူးတိုးတက္ လာေလသည္။ ၄င္းျပင္ ထိုသူမွာ ယခင္ကထက္ ပို၍ သစၥာ႐ွိသူ (မ်ားစြာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ထိုက္သူတစ္ဦး) ျဖစ္လာရေခ်သည္။

ထိုကဲ့သို႔ပင္လ်င္ အလႅာဟ္အ႐ွင္သည္ တစ္လတိတိေသာ အခ်ိန္ကာလကို တစ္ေန႔လွ်င္ (၁၂)နာရီစီ၊ (၁၄)နာရီစီအထိ သင္တို႔၏ ”အီမာန္”ကို ထိထိေရာက္ေရာက္စမ္းသပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းျပဳေတာ္မူေပသည္။ ထိုစမ္းသပ္ျခင္း၌ သင္တို႔ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိေသာအခါ၌ သင္တို႔တြင္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ရင့္သန္လာမည္ျဖစ္သည္။

အဘယ္အရည္အခ်င္းမ်ားနည္းဆိုေသာ.......

အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အား ေၾကာက္႐ြံ႕ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ”ဂုနဟ္”အကုသိုလ္မေကာင္းမႈဟူဟူသမွ်တို႔မွ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ေနထိုင္ၾကမည္။ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ ၾကြင္းမဲ့ဥႆံုအလံုးစံုကို သိျမင္ႏိုင္စြမ္းေသာ အ႐ွင္ျမတ္ ျဖစ္သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္မႈမွာပိုမိုခိုင္မာလာသျဖင့္ တိတ္တဆိတ္ခိုး၀ွက္၍ ထိုအ႐ွင္၏ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒတို႔ကို က်ဴးလြန္ျခင္းတို႔မွ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ေနထိုင္ၾကမည္။ အခါအခြင့္ ႀကံဳတိုင္းႀကံဳတိုင္း ”ကိယာမသ္” ကမၻာ့အဆံုးတစ္ေန႔တြင္ တရားစီရင္ျခင္းခံယူရမည္ကိုလည္း ထပ္တလဲလဲ အမွတ္တရ ႐ွိေနၾကေပမည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုေန႔တြင္ မည္သည့္အခ်က္တို႔ကိုမွ် ေထာက္ညွာျခင္းမ႐ွိဘဲ ေကာင္းမႈတို႔ အေလ်ာက္ ေကာင္းက်ဳိး၊ မေကာင္းမႈတို႔အေလ်ာက္ မေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို မုခ်အစားရ႐ွိခံစံၾကရမည္ကို သိျမင္ထား႐ွိေနၾကျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါ ေဒသနာေတာ္ျမတ္အရ ဤအဓိပၸယ္သေဘာကိုသာ ရ႐ွိေစသည္။
‘အို… ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါတရားထား႐ွိၾကသူအေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔အလ်င္ ေ႐ွးယခင္႐ွိခဲ့ၾကေသာ (သာသနာ၀င္) လူတို႔အေပၚ၌ ”ဆြီယာမ္” ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ရန္ အတြက္ အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ သတ္မွတ္ခဲ့သကဲ့သို႔ အသင္တို႔ အေပၚ၌လည္း ”ဆီြယာမ္”ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ၾကရန္ အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ ခ်မွတ္ေတာ္မူေခ်သည္။ သို႔မွသာ သင္တုိ႔သည္ ”သတ္က္၀ါ” ႐ွိသူ သူေတာ္စင္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ ၾကေပ မည္။’
(ကုရ္အာန္ - ၂း၁၈၃)

ဆီြယာမ္ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ရာတြင္ အျခားထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္လည္း႐ွိ၏။ ထိုအခ်က္မွာ ႐ွည္ လ်ားေသာ အခ်ိန္နာရီတို႔ကို ”႐ွရီအသ္” စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားအရ နာခံက်င့္သံုးေနထိုင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

”ဆြာလာသ္”၀တ္ျပဳမႈအခ်ိန္မွာ တစ္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တြင္ မိနစ္အနည္းငယ္မွ်သာ႐ွိ၏။ ”ဇကာသ္” ဆင္းရဲသား ေၾကးေပးေဆာင္ရျခင္းမွာလည္း တစ္ႏွစ္လံုးမွ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါသာလွ်င္ျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ ဥစၥာ ဓနၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာ သူမ်ားအတြက္သာျဖစ္၏။ 

ဟဂ်္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အကုန္ခံရေသာ္လည္း တစ္သက္တာ၌ တၾကိမ္ သာ အခါအခြင့္ရ႐ွိ၏။ သို႔ျဖစ္ျငားလည္း လူခပ္သိမ္းတို႔အတြက္ မဟုတ္ေခ်။

(ဆြီယာမ္ အေျချပက်မ္းမွ အပိုင္းခဲြ ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ က်န္အပိုင္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဖၚျပေပးသြားမည္။)
••••••••••••••••••••••••••••••••••▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
ဥပုသ္ သီလ ေဆာက္တည္ျခင္း(အပိုင္း-၁)
https://www.facebook.com/irac.myanmar/posts/1456991697673674:0 

("ဆြီယာမ္အေျချပက်မ္း"ပါမာတိကာ)

အခန္း (၁) 

‘ဆီြယာမ္’ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ျခင္း 

၁။ ကမၻာဦး ဥပုသ္မ်ား႐ွိခဲ့၏ 
၂။ က်င့္၀တ္တိုင္း၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ 
၃။ ‘ဆီြယာမ္’ ဥပုသ္၏ထူးျခားခ်က္မ်ား 
၄။ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးေရးသင္တန္း 
၅။ ေကာင္းမႈေ၀ဆာေသာရာသီ 

အခန္း (၂) 

‘ဆီြယာမ္’ ဥပုသ္၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ 

၁။ ထမင္းစားပံု ဥပမာ 
၂။ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ကိုသိမွ အက်ဳိးခံစားရ 
၃။ အစာငတ္-ေရငတ္ခံ႐ံုမွ်ျဖင့္ဥပုသ္မရ 
၄။ သတိျပဳရန္အခ်က္(၂)ရပ္ 
၅။ ဥပုသ္၏ ဥပမာ

ကိုးကား 🍁  Islamic Religious Affairs Council Myanmar


No comments:

Post a Comment