Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Sunday, August 27, 2017

❀ အကဲခတ္မိသည့္ Xenophoic ေရာဂါသည္မ်ား "ပတ္လည္ဝိုုင္းေနျခင္း" ျပႆနာ ❀

ေရးသား  💯 ညိဳထြန္း

ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အတိုုင္ပင္ခံ သတင္းထုုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ FB စာမ်က္ႏွာတြင္ ေမယုုေတာင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ခုုိေအာင္းရာေနရာတိုု႔တြင္ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) မွ ျဖန႔္ေဝထားေသာ စြမ္းအားျမင့္ဘီစကြတ္မ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟုု ေတြ႔ရပါသည္။ တရားဝင္ ႏိုုင္ငံတကာ အဖြဲအစည္းၾကီးတခုုကိုု တိုုက္ရိုုက္ပင္ ေျပာဆိုုစြပ္စြဲလိုုသည့္ႏွယ္ သတင္းထုုတ္ျပန္မွဳမ်ဳိး ပါဝင္ေနသည္မွာ သတင္းထုုတ္ျပန္မွဳကိုု စီစဥ္သူသည္ over-reaction (လြန္ကဲစြာတံုု႔ျပန္ေနသည့္ သေဘာ) ျဖစ္ေပၚေနသည္ ဟုု အကဲခတ္မိသည္။ လြန္ကဲစြာ တံုု႔ျပန္ေနသည္ဆိုုသည္မွာ ယုုတၱိယုုတၱာ ဆင္ျခင္ စဥ္းစားႏုုိင္မွဳတိုု႔ မွ ကင္းလြတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သတင္းထုုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ ဆိုုေသာေၾကာင့္ သည္သတင္းကိုု ေဒၚစုုကိုုယ္တိုုင္ စီစဥ္ညႊန္ၾကား ထုုတ္ျပန္သည္ဟုု တပ္အပ္မေျပာႏိုုင္ေသာ္လည္း က်ေနာ္တိုု႔ တပ္အပ္ေျပာႏိုုင္သည့္ တခ်က္မွာ –– ေဒၚစုုေဘးတြင္ ဝိုုင္းေနသည့္ အဓိက လူတိုု႔တြင္ –– ေဒၚစုု၏ လက္ရွိအနား ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူတိုု႔သည္ –– ယုုတၱိယုုတၱာကင္းလြတ္မွဳတိုု႔ ၾကီးစိုုးမင္းမူေနသည္ ဟုု အကဲခတ္ႏိုုင္ပါသည္။


အၾကမ္းဖက္သမား ခိုုေအာင္းရာေနရာတြင္ WFP မကလိုု႔ ယမ္ယမ္ေခါက္ဆြဲေျခာက္ ကာတြန္း ပံုုးလိုုက္ ေတြ႔လွ်င္ေကာ ယမ္ယမ္ေခါက္ဆြဲစက္ပိုုင္ရွင္ကိုု စြပ္စြဲလိုု႔ရသလား၊ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ျဖန္႔ေဝထား ေသာ ပိုုးသတ္ျခင္ေထာင္မ်ားေတြ႔လွ်င္ေကာ မိမိ၏ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး ကိုုယ္တိုုင္ကိုု အၾကမ္းဖက္မွဳကိုု ၾကံစည္ေနသူဟုု စြပ္စြဲမွာလားဟုု ၄င္းသတင္းမ်ိဳးကိုု (စြပ္စြဲ) ေဖာျ္ပသူသည္ မိမိကိုုကိုုယ္ ေမးၾကည့္ႏုုိင္ ပါသည္။ WFP မွ အစားအစာဆိုုသည္မွာ ခိုုေအာင္းသူသည္ ရြာမွ လုုယက္လာတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေတာင္း ယူလာတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ႏုုိင္သည္။ ဒါမွမဟုုတ္ ရြာေတြကိုုယ္တိုုင္က ခုုိေအာင္းေနေသာ အဖြဲ႔ကိုု ပံ့ပိုုးေပး ထားတာ ျဖစ္ႏိုု္င္သည္။ ဒုုတိယအခ်က္ –– သူပုုန္ကိုု ရြာသားက ေထာက္ပံသည့္ ဆိုုတာဟာ ––ျမန္မာျပည္တြင္း မည္သည့္ တိုုင္းရင္းသားသူပုုန္ အုုပ္စုုမွာမဆိုု ပံုုမွန္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။


အဆီအေငၚမတည့္ေသာ တခ်က္ကိုု ေျပာလိုုသည္မွာ ကုုလသမဂၢမွ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမည့္ ေကာ္မရွင္ကိုု လက္မခံႏိုုင္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုုးရ၏ အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္တခုုမွာ “ႏွစ္ဘက္ အသိုုင္းအဝိုု္င္းမ်ားၾကား အထင္အျမင္လြဲမွားစရာ ေတြ ရွိေနသည့္ အတြက္” ဆိုုတာ ျဖစ္သည္။ ေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္ေသာ ေကာ္မရွင္ထက္ အခ်ိန္ယူျပီး စံုုစမ္းစစ္ေဆးထားသည့္ အတြက္ ပိုုမိုုတိက်ေသခ်ာလိမ့္မွာ ျဖစ္ေသာ ကိုုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကိုု ေစာင့္ပါ ဟုု ျဖစ္သည္။ သိုု႔ဆိုုလွ်င္ မိမိတိုု႔ အစိုုးရကိုုယ္တိုုင္ဟာ ဘီစကြတ္ေတြ႔တာနဲ႔ WFP မွ ျဖန္႔ေဝထားတာဟုု “လံုုးခ်စြဲဆိုု”ေသာ စကားမ်ိဳးကိုု ဘာလိုု႔ မဆိုုင္းမတြ (ဆိုုင္းတြျခင္း အလွ်င္းမရွိ) ထုုတ္ျပန္သနည္း၊ ၄င္းထုုတ္ျပန္မွဳမ်ိဳးသည္ ျမန္မာ့အသုုိင္းအဝုုိင္းမ်ား ႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ အသိုုင္းအဝိုုင္းမ်ားၾကား –– အထူးသျဖင့္ ရခိုုင္ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတုုိ႔ကိုု အကူအညီ ေပးေန ေသာ ႏိုုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား အထင္အျမင္ အၾကီးအက်ယ္လြဲမွားေစေသာ ကတံုုးကတိုုက္ လုုပ္သည့္ “ဂုုန္းေခ်ာစကား” မဟုုတ္လိုု႔ ဘာပါနည္း။

သည္ထုုတ္ျပန္မွဳတြင္ က်ေနာ္တုုိ႔ အထင္အရွား သက္ေသအနံံံ႔ခံမိသည္မွာ ၄င္းထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ိဳးသည္ Xenophobic (ႏိုုင္ငံျခားသားအား မုုန္းတီးရြံရွာမွဳ) ျဖစ္ေနျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ Xenophobia ကိုု ၄င္းတိုု႔အာဏာ ဆက္လက္တည္ျမဲေရးအတြက္ တြင္က်ယ္စြာ အသံုုးခ်လိုုျခင္းဟူသည့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာစစ္ အာဏာရွင္တိုု႔၏ အရိပ္အေငြ႔ အနံ႔အသက္ကိုု ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အခ်က္တခ်က္ကိုု ထပ္မံ၍ က်ေနာ္တုုိ႔ က်ိန္းေသေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုုင္သည္မွာ ၄င္းအတိုုင္ပင္ခံရုံးလုုပ္ငန္းတိုု႔တြင္ ေဒၚစုုနား ဝိုုင္းေနသည့္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ အဓိကလူတုုိ႔သည္ Xenophobic ပုုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္သည္ –– ၄င္း Xenophobia သတင္းတိုု႔ကိုု အမ်ားျပည္သူၾကား စိမ့္ဝင္ရန္ ျဖန္႔ေဝလိုုသူတုုိ႔ျဖစ္ျပီး ၄င္းဝါဒကိုု အသက္သြင္းလိုုသူတုုိိ႔ ျဖစ္သည္။

Xenophobic မူဝါဒေတြကိုု အသက္သြင္းလိုုသူူတိုု႔ႏွင့္ အလုုပ္လုုပ္ျပီး ႏုုိင္ငံဟာ ႏိုုင္ငံတကာႏွင့္ ဝင္ဆန္႔ခ်မ္းသာလာမည္ဟုု ထင္လွ်င္ေတာ့ ဒါဟာ လြဲေနျပီဟုု ေျပာရမည္။ ႏိုုင္ငံၾကီးပြားခ်မ္းသာ –– ေအးခ်မ္းမွဳ ရွိေစလိုုေသာ္ ေဒၚစုုအေနျဖင့္ သူ႔ေဘးနားက အဓိက လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုု မျဖစ္မေန ဖယ္ရွားရလိမ့္မည္ဟုု ျမင္မိပါသည္။

📶📶📶📶📶📶📶📶📶📶📶📶📶📶📶📶📶📶📶📶

No comments:

Post a Comment