2015 General Election Result Map

မဲဆႏၵနယ္မ်ား
NLD အႏိုင္ရ႐ွိေသာ မဲဆႏၵနယ္
USDP အႏိုင္ရ႐ွိေသာ မဲဆႏၵနယ္
အျခားပါတီ အႏိုင္ရ႐ွိေသာ မဲဆႏၵနယ္
  • ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
  • အမ်ိဳူသားလႊတ္ေတာ္
  • တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္